עבש ראב ירורד לאוג
תרושקתו עונלוקל

ילארשי עונלוקב םייעוצקמ םידוגיא

ךסמה ינקחש דוגיא ם"חש

םיאטירסתהו םיאמבה ידוגיא

לארשיב היזיוולטו םיטרס יקיפמ דוגיא

עונלוקבו היזיוולטב םידבועה דוגיא - ט"קא

םירטנמוקודה םירצויה םורופ

היזיוולטו עונלוקל תילארשיה הימדקאה

ילארשיה םיאקיסומה דוגיאתיבה ףדל
סליטס םוליצו עונלוק , היזיוולטל החמומ-תרושקת תויגולונכטל ץעוי
עבש ראב "ךסמה תויונמואל הללכמה"יטסיגול להנמ
עבש ראב 'ו ףיקמ ןוכית תרושקתו םוליצ עונלוק היזיוולט:תועוצקמה לוכשא זכרמ
[gdrory@012.net.il] [goeldrory@gmail.com]

2007 רבוטקוא -ב ןכדוע הז דומע
דומעה תליחתל רוזח
Goel Drory's data base