עבש ראב ירורד לאוג
תרושקתו עונלוקל


טנרטניאו םיבשחמ


תימדקאה עדימה תכרעמ -ןתיא

פושוטופל ךירדמה

ליחתמה שלוגל תודרשה ךירדמ

תינב דומילל ןמכב לגיס לש רתאה
!!! תירבעבו ןכדעתמ ,הלועמ םירתא


The Bare Bones Guide to HTML רימא לש םירזעה תניפ

םיבשחמל טסיפמרטה ךירדמ

HTML יגתל רצוקמה ךירדמה

היבופ.יס.יפ

םירתא תיינבל םירזעה ןסחמ

הדרוהל תונכות


-----
תיבה ףדל
סליטס םוליצו עונלוק , היזיוולטל החמומ-תרושקת תויגולונכטל ץעוי
עבש ראב "ךסמה תויונמואל הללכמה"יטסיגול להנמ
עבש ראב 'ו ףיקמ ןוכית תרושקתו םוליצ עונלוק היזיוולט:תועוצקמה לוכשא זכרמ
[gdrory@012.net.il] [goeldrory@gmail.com]

2007 רבוטקוא -ב ןכדוע הז דומע
דומעה תליחתל רוזח
Goel Drory's data base