ידועית טרסל הקפה תונורקע


ירורד לאוג :הז ףד בוציע

ץראב עונלוקה תומגמ ידימלת לש דבלב דומיל יכרצל םה "לאוג לש לטרופ"ב םייוצמה םירמוחב שומישה *

:םינייניעה ןכות

אובמ

דוסי יגשומ .1

תווצה ישנא דיקפתו תוקלחמה הנבמ 1.1

עונלוקה תפשב םיגשומ 1.2

םיליגרת 1.3היזיוולטה תבתכל הדועתה טרס ןיב ינושה .2

םיירקיעה ןהיתונונגסל תובתכה 2.1

הדועתה טרס 2.2יאמבה תדובעב םיכילהת .3

הקפהה םורט בלש 3.1

ןישקדורפ טסופה בלשב יאמבה תדובע 3.2

םיליגרת 3.3הקפהה יבלשב הדובעה יכילהת .4

הקפהה תנכה יבלש 4.1

יתקפה םינמז חול ןונכת 4.2

םוליצה ימי תקפה 4.3

הכירעה תקפה 4.4

םיליגרת 4.5הדועתה טרסב םלצה תדובע .5

(םיירפה) הנומתה תא ןגראל שי דציכ - א בלש 5.1

םוליצה יעצמאב תינכט הטילש - ב בלש 5.2

(ןישקדורפ-הרפ) הנכהה בלש 5.3

(ןישקדורפ) םוליצה בלש 5.4

ידועתה טרסהו הבתכה תרואת 5.5

הרואתבו םוליצב םיליגרת 5.6הכירע .6

הכירע תונונגס 6.1

'זאטנומה תכירע 6.2

הליבקמ הכירע 6.3

הכירעב הדובעה יבלש 6.4

הכירעב םיליגרת 6.5טילקמה תדובע .7

לוק 7.1

םינופורקימ יגוס 7.2

םינופורקימל רזע ירזיבא 7.3

דיינ רסקימ 7.4

הדועת טרסב טילקמה לש הדובעה יבלש 7.5

םוליצה םויב טילקמה תדובע 7.6  םינייניעה ןכותל הרזח

אובמ

.עונלוקבו םיינורטקלאה תרושקתה ילכב םויכ דבכנ םוקמ םויכ ספות הדועתה טרס

תואיקבו ,הנכה לש םיבר םיבלש ללוכה בכרומו ךורא עסמ הנה הדועת טרס תריצי
.םייתוזח םייומידל אשונה םוגרתו טרסה לש רחבנה אשונב הקומע

לש וטבמ תיווזל דעבמ תרפוסמה תואיצמ להקה רובעב םיפקשמ הדועתה יטרס ירצוי
.ןוידלו הבשחמל תועמשמ תלעב הרימא גיצהל הרומאהו רצויה

ידכ הנושארבו שארב ךא ,םינווגמו םיבר הדועתה טרס רצוי םהל קקזנש םילכה
תיעונלוקה הפשב טולשל רצויה בייח ,תיתועמשמ היווח הפוצה לצא רוציל
.תבכרומה

הבשחמ ררועמו ףחוס ,קתרמ רופיס רפסל רצויה בייח וז היווח רוציל ידכ
.הכירעו לוק ,הרואת ,םוליצ :ותושרל םידמועה עבמ יעצמא תועצמאב

ורחב רשא תרושקתה תומגמ ידימלת לש יתוזחה עבמה לולכשבו תועצקמתהב ךרוצה
רזע ילככ הבתכנ תרבוחה .וז תרבוח סיסבב דמוע הדועת יטרס תקפהב דקמתהל
טרסה תריצי לא ךרדב ,םינושה הקפהה ימוחתב םינושארה וידעצ תא השועה רצויל
.םלשה

,הקפהה ,יומיבה תודובע יללכ תא הרומהו דימלתה ינפב גיצהל איה תרבוחה תרטמ
בכרו יעוצקמ גולאיד תריציל םלוה שגד תתלו הכירעהו הטלקהה ,הרואתה ,םוליצה
.טרס רוציל םידמועה םידימלתה ןיב

לש לועפתהו הריציה יכילהתב איקבה יעוצקמה הרומל ףילחת הווהמ הניא תרבוחה
.התיכב תוסנתההו הארוהה תא םילשמה ףסונ יעצמא איה אלא ,דויצה

םושייל םיבושח םיליגרתה .םוכיס יליגרת םיעיפומ תרבוחה יקרפמ קרפ לכ ףוסב
.יטרואתה רמוחה

תריציב קסועה דימלתל תשרדנה דויצה תמר תא עובקל ןתינ וז תרבוח סיסב לע
.םינושה ויביכרמ לע רשפתהל ןיאש יסיסב דויצכ ,הדועתה טרס

לכל הבחרהב סחייתמה "םיטרס םישוע" ףיקמ ךירדמ ךותמ ךבדנ הווהמ וז תרבוח
הקפהה תועוצקממ דחא

רזעהל םדקתמה רצויל םיצילממ ונא .רמג טקיורפל דעו ליחתמה רצויה תמרמ
.הז ךירדמב וכרד ךשמהב

דוד-רב יסוי
תרושקת תויגולונכט תמגמ לע חקפמה

***********************************************************************

 

קלח םילטונה עוצקמה ישנא לכ ןיב גולאיד םיבייחמ ,הבתכ וא טרס תריצי
עונלוקה תפש לש םילכה םע הקימעמ תורכיה לע ססובמ גולאידה .הקפהב
.היזיוולטהו

םיקוח .תורדגהו םיקוח שי תיעונלוקהו תינויזיוולטה הפשל םג הפש לככ
וא םלצה וא יאמבה םילוכי אל םתרכה אלל ;היישעל סיסבכ םישמשמ הלא תורדגהו
ידכ ולא םיגשומב טולשל בושח ךכל רבעמ .םתבשחמ תאו םנוצר תא םגרתל קיפמה
הנממ קיפיו התוא ןיבי הפוצהש תינויזיוולט תיענלוק הריציל ןויערה תא םגרתל
תא ריכנ ,הבתכ וא טרס ,תינכת תקפהל םישגינ ונאש ינפל ,ןכלו .האנהו עדי
ינפב ןרקותש הריציל ןויערה שומימ תעב ,הדובעה ךלהמב םהב שמתשנש םיגשומה
.להק

  םינייניעה ןכותל הרזח

תווצה ישנא דיקפתו תוקלחמה הנבמ 1.1

ויתונוצר תא םגרתל יאמבל םירזוע רשא עוצקמ ישנא לע ןעשנ הקפה לש ךילהת לכ
.םתוחמתה ימוחת יפ לע םיקלחמ הלא עוצקמ ישנא תא .הריצי ללכל םתוא איבהלו

יומיב תקלחמ

יאמב

ללכל טירסתה תא םגרתל ודיקפת .טרסה תריציל ישארה יארחאהו רצויה אוה יאמבה
.םירחאה תווצה ישנא לש םתרזעב תקמונמו הרורב תילאוזיו הריצי

.ינכותה טביהב ןהו ילאוזיווה טביהב ןה טרסה ןונגס תא עבוקש הז אוה יאמבה
םומיסקמה תא קיפהל ידכ ותושרל םידמועה םיעצמאה לכב טולשל בייח יאמבה
,טרסה לש תויתונמאה תוטלחהה לכבו הקפהה יבלש לכב ברועמ יאמבה .ולא םיעצמאמ
תריחב ,טרסה לש םוליצה ןונגסו ךרד שוביג ךרד םוליצה רתא תריחבמ לחה
בוקעל שי דציכ הטלחהו רוביגה ימ הטלחהה הדועתה טרסבו) םתכרדהו םינקחשה
.יפוס ןפואב טרסה שבוגי ובש הכירעה בלשל דעו ,(וירחא

יאמב רזוע

יאמבל רוזעל םוליצה ימיבו ,טרסה תארקל תורזחה ךילהתב יאמבל רוזעל ודיקפת
קב"ה תא םייבל םייתלילע םיכורא םיטרסבו ,טסה לע טולשלו תונצסה תא דימעהל
תנכה לע יארחא יאמבה רזוע םיידועתו םיתלילע םיטרסב .הנצסה לש "דנוארג
.קיפמה םע דחיב יתקפהה "ןואד קירב"ה

טירסת להנמ

.טירסת תרענ ןשוימה גשומה תא ףילחה טירסת להנמ גשומה

.הנצסו הנצס לכב תויכשמהה ךילהת לש קיודמ םושירל רקיעב יארחא טירסתה להנמ
תומד רשאכ ,טירסתב תועיפומה תונצסה רדס יפ לע אל טרסה תא םימלצמש רחאמ
תויכשמהו תופיצר לע רומשל בושח ג םויב תמלטצמו תרזוח א םויב תמלטצמה
םידחוימ םיספט שי טירסתה להנמל .'וכו הרואתב ,םירזיבאב ,תקורסתב ,דוגיבב
לש תמלשומ הנומת ידכל םיפרטצמ הלא םיספט .םיטרפה לכ תא םשור אוה םהבש
ךרועה :המגודל .הכירעה רדחב ןכמ רחאל תובר הב םירזענו ,םימוליצה תכרעמ
.ןמז ךוסחל ךכו ,וחילצה אל םיטוש וליא תעדל ידכ הלא םיפדב רזעיהל לוכי

םוליצ תקלחמ

םלצ

עבצ לש עבמל ימלוגה טירסתה תא םוליצה דויצו ונרשיכ תרזעב םגרתמ םלצה
ךילהת שוביגל אלמ ףתוש םלצה ןכלו ,יומיבה ןונגסמ עפשוי הז עבמ .הנומתו
ןונגס לע םג יארחא םלצה .הקפהה םורט בלשב ("טפירקס גניטוש"ה) המלצמה טירסת
.אלמ הלועפ ףותישב טרסה תנכה לע םידבוע םלצהו ןרואתה ןכלו ,טרסה לש הרואתה

םלצ רזוע

הז אוה .תינכט הניחבמ םלצה לש ונימי די תויהל אוה םלצה רזוע לש ודיקפת
יארחא םלצה רזוע .המלצמה טירסת יפ לע התדמעב התוא ביצמו הבוצחה תא ןווכמש
וילעו ,ומצע םוליצה םויבו םוליצה םוי ינפל המלצמה לש התוניקת תא קודבל
תויעוצקמ תוקפהב .םלצמ םלצה רשאכ סוקופהו םצמצה תועבט לש ןנוויכ לע דיפקהל
.רדגומ דיקפת םהיניבמ דחא לכלו םלצ ירזוע רפסמ שי

פירג

ףונמ תמגוד המלצמה לש רזעה תוכרעמב בחר ינכט עדי לעב שיא אוה פירגה
אוהו םוליצה רתאב המלצמה לש עונישה תכרעמ תא הנובש הז אוה .ילודהו המלצמה
תונמוימ בייחמה ןיינע ,ויתושירדל םאתהב םלצה רובעב המלצמה תא עינמש הז
םוליצ לש תוכובס תויעבל םיינכט תונורתפ אוצמל רזוע פירגה ףסונב .הבר
המגוד םייתרגש אל תומוקמב המלצמה תנקתהו תויתרגש אל המלצמ תודמעהב תורושקה
.'וכו סייט ילכב ,בכר ילכב

ןרואת

לע .הקפהה תושרל םידמועה םינושה הרואתה יעצמאב הטילשל יארחא ןרואתה
םיסנפה תדמעהב קר אל ,םינושה היגוסל הרואתה תכאלמ תא בטיה ריכהל ןרואתה
לש תושירדה יפ לע הרואתה הקיפמש עבצב םג אלא היוצרה תיווזבו ןוכנה םוקמב
רוקיב תוברל ,הקפהל תונכהה בלשמ לחה וידחי םידבוע םלצהו ןרואתה .םלצה
לש תווצ שי ןרואתל .טרסה תרואתל שרדנה דויצה תמישר תנכהו םוליצה ירתאב
.םירוטרנג יליעפמו םיכמסומ םיאלמשח םהיניבו םירזוע

הקפהה תקלחמ

קיפמ

ץוחנה ףסכה תא סייגל :הקפהה ךילהתב םיביכרמ רפסמ תללוכ קיפמה לש ותוירחא
לכ לש תושירדל םאתהבו רדגומ םינמז חולו ביצקת יפ לע הקפהה תא להנלו ,הקפהל
םירושקה םיאשונה לכב בטיה טולשל בייח קיפמה .םירחאה תוקלחמה יגיצנמ דחא
רזוע קיפמה .הכירעבו טירסתב הקימעמ הנבהל שרדנ אוה ;טרסה תריצי ךילהתל
לש ןה תויפוסה תויתונמאה תוטלחהה ךא טרסה רוציי יעצמא לע טולשל יאמבל
.יאמבה

קיפמ :הקפהה יכרוצ יפ לע םילהנמו םירזוע לש םלש תווצ דמוע קיפמה תושרל
םיגהנ ,תונובשח ילהנמ ,תוריכזמ ,םוליצ ירתא ילהנמ ,הקפה ירזוע ,לעופב
.'וכו

לוק תקלחמ

לוקה שיא

ןווגמ הטלקה דויצ תרזעב טרסב לוקה ןונגס תא בצעלו טילקהל יארחא לוקה שיא
םוליצה ירתאב רוקיב תוברל ,טרסה תונכהב ףתתשמ לוקה שיא .ולועפתב טלוש אוהש
.שמתשי ובש הטלקהה דויצו םינופורקימה יגוס תא עבוק אוה םהיפ לעש

םובה שיא

ותרוצב המודה לקמ) "םוב"ה תא לעפתמה ףסונ לוק שיא ול רזוע לוקה שיא דצל
דואמ הלודג תובישח םובה שיאל .(ותוא םיפטועה םירזעו ןופורקימ והצקבו הכחל
םלצה ןיבל וניב קודה הלועפ ףותיש םייק ךכיפלו ,םימלטצמה לש לוקה תטלקהב
קר אל יחרכה הז הלועפ ףותיש .םיירפה לדוג יפ לע םובה תועונתב ותוא םחותה
.התואנ תילוק הטלקה תקפהל םג אלא םוליצב עירפי אל םובהש ידכ

בוציע תקלחמ

יתונמא בצעמ

ויתושירד יפ לע הרוצלו עבצל טירסתה תא םגרתל אוה יתונמאה בצעמה לש ודיקפת
םירזיבאו הרואפת תושובלת לש םיביכרמל יארחא יתונמאה בצעמה .יאמבה לש
,רופיאו םירזיבא ,הרואפת ,תושובלת לש םיבצעמ םידמוע ותושרל .טרסב םימלטצמה
.םוחת לכל םירזועו

הכירע תקלחמ

ךרוע

ןיב תבלשמה תחא הרורב הריציל םוליצה יעטק תושבגתה לע יארחא טרסה לש ךרועה
תכרעמב תינכט טולשל ךרועה לע .םינוש הכירע תונונגס תרזעב הנומתל לוק
תא שבגל אוה ירקיעה ודיקפת ךא ,התוא םיליעפמה תונושה תונכותבו הכירעה
.יאמבה םע אלמ הלועפ ףותישב ןבומכ תאזו ,טרסה לש בצקמה תאו הנבמה

ספ בצעמ לש ודיקפת טלוב םויכו ,הנשמ יכרוע וא הכירע ירזוע םיתעל שי ךרועל
.לוקה תכירעב יפוסה בלשה לע דבועה טרסה לש לוקה

תונושה תוקלחמה .תואטירסתה תקלחמ םשארבו תופסונ תוקלחמ תומייק :הרעה
.היתושירדו הקפהה יכרוצ יפ לע תונבנ

  םינייניעה ןכותל הרזח

עונלוקה תפשב םיגשומ 1.2

םיווהמה םיגשומ רפסמ ריבסנו ריכזנ לעופב הטרסהה יכילהת תא ראתנש ינפל
.טרסה וא הבתכה תקפה ךלהמב ושמתשת הב תיעונלוקה הפשל ינושאר סיסב

םיירפ

,םלטצמ אל הל ץוחמש המ לכש תמלטצמה הנומתל סיסבה תא הווהמש םוליצה תרגסמ
,השדעה תונוכת לש םינוש םיינכט םימרוגב ןבומכ יולת) םלטצמ הכותבש המ לכו
.(סוקופהו םצמצה ,הרואתה

היציזופמוק

ןוגראל הרדגהה תא םצמצנ ןכל ,הרורבו הטושפ הרוצב ורידגהל דאמ השקש גשומ
םימלוצמה לש ימינפ ןוגראו רדס תויהל בייח םירפ לכב רמולכ ,םיירפה לש ימינפ
יפ לע השענ םירפב םימלוצמה ללכ לש בולישה ,םמוד ןהו עבט ןה ,םישנא ןה וב
לש םירויצב ןנובתהל ץלוממ .רויצה חטשב תובר תואמ ינפל ועבקנש םיקוח
.םייסיסבה היציזופמוקה יקוח תא דומלל ידכ ,לאפר ,טנרבמר ,יצניו הד ודרנואל

:תעדל בושח
םיירפה ןוגרא לע רומשל שי תונתשמ תויציזופמוקהו העונתב המלצמה רשאכ םג
.הפוצה לש וניע תבוטל

טוש

תלעפה עגרמ ליחתמה םוליצכ רדגומ טושה .יעונלוקה םוליצה לש סיסבה תדיחי
טושה תא םג רידגהל רשפא .םוליצה תלועפ תקספהל דע םלצה ידי לע המלצמה
טושה .הכורא וא הרצק המלצמ תלועפ רמולכ ,רצק וא ךורא טוש - ןמז תדיחיב
םיפוצ םתאש יתלילע טרסב .יטטס םוליצ ידכ ךות וא העונת ידכ ךות עצבתהל לוכי
.םיטוש ףלא דע תואמ שמח עצוממב שי עונלוקב וב

טוש לש גוס הזיא ןקחשלו לוקה שיאל ,ןרואתל ,םלצל רידגהל הצור יאמבה רשאכ
םלצל שקבמ אוה

:םיאבה םיחנומב שמתשי אוה

לכ תא םיירפב םיאור ונאש םישנא לש וא ףונ לש קוחרמ םוליצ - טוש גנול .א
.םפוג

םלוצמה ץפח וא ןוילעה ףוגה יצח תא םיאור ונא ובש םוליצ - טוש םוידמ .ב
אל ךא בורקמ

.דואמ בורקמ

.דואמ בורקמ ץפח וא ףוג םיאור ונא ובש םוליצ - פא זולק .ג

אוה שקבמ אוהש המלצמה לש העונתה גוס תא םלצל רידגהל הצור יאמבה רשאכ
:םיאבה םיחנומב שמתשי

הלאמש/הנימי ןאפ

ריצ ותואב עונל לוכיה דחוימ שאר לע תבצומ איה הבוצח לע תמקוממ המלצמהשכ
תבצומ וילעש רחא םוקמ לכמ וא ףתכהמ ןאפ םלצל ןבומכ ןתינ .הלאמש וא הנימי
.הנימיו הלאמש המע עונל ןתינו המלצמ

הטמל/הלעמל טליט

הטמ יפלכ םג עונל םג לוכי אוה הנימיו הלאמש עונל לוכי הבוצחה שארש םשכ
םלצה לש ופתכמ תויהל לוכי טליטה םג ןאפב ומכ .טליט הנוכמ וז העונת .הלעמו
.הטמל וא הלעמל עונל תורשפא הל שיו המלצמה תחנומ וילעש רחא םוקמ לכמ וא

ילוד

תעצובמ וז העונת .ודצל וא םלטצמה טקייבואה יפלכ המלצמ תעונת הנה ילוד
תחנומ הילעש תדחוימ הבוצחו תכתממ סיסב ונהש "ילוד" הנוכמה רישכמ תרזעב
.ללכ ךרדב הליסמ לע ענ אוהו םילגלג העברא ילודל .המלצמה

(ןיירק) םוליצ ףונמ

םוליצ ידכ ךות תולעלו הכומנ םוליצ תדוקנמ המגודל ףונ םלצל םיצור ונא רשאכ
יגוס םימייק .םוליצל דחוימ ףונמב םישמתשמ ונא דחוימב ההובג טבמ תדוקנל
בלשל ןתינש תעדל בושח .המלצמה םע דחי םלצה בשוי םקלח לעש םינוש םיפונמ
םע ספטל םג תינמז ובו ,ילודה רישכמ םע ומכ עונל רמולכ ,ףונמה םע תועונת
.הבר תונמוימ תושרודה דחוימב תובכרומ םוליצ תועונת הלא .הלעמל המלצמה

םוז

ילמשח אוה םוזה ןונגנמ .המלצמה תשדע תועצמאב הקיחרמ וא תברקמ העונת
.דיחא הדש קמוע לע רמוש וניא םוזה ילודל דוגינב .דחי םג יטפואו

םוליצ תיווז

תומייק .םלוצמה טקייבואל סחיב המלצמה תמקוממ הבש תיווזה איה םוליצ תיווז
,הטמל הלעמלמ םלוצמ טקייבואה הבש ,ההובג תיווז :תויסיסב םוליצ תויווז שולש
הבש ,הכומנ תיווזו ,טקייבואה לומ המלצמה תמקוממ הבש ,ןיעה הבוגב תיווז
עבקנ המלצמה תיווז םוקימ .טקייבואל תיסחי ךומנ דואמ הבוגב המלצמה תמקוממ
.םדקומ ןונכת יפ לע םלצהו יאמבה ידי לע

:אבה טוריפה יפל יומיב תודיחיל קלוחמ טרס לכ

הנצס

.דחא ןמזבו דחא םוקמב תמייקתמ איהש ךכב תנייפואמה תיסיסב יומיב תדיחי
םא םג .תרחא הנצסל רובענ רפסה תיב ןורדסמל רובענ רשאכ ;התיכב רקוב ,המגודל
תבשחנ איה ןיידע ,ןמזה תניחבמ התיכב הנצסל ליבקמב תשחרתמ ןורדסמב הנצסה
.הנוש םוקמה יכ תדרפנ הנצסל

הנצסנזימ

תויווז לומ םינקחשה תעונת תאו םיגולאידה תא ללוכה הנצסה לש ימינפה הנבמה
.המלצמה תושדעו םוליצה

סנווקיס

אשונ תולעבו תכשמתמ ןמז תדיחיב הינשה ירחא תחאה תושחרתמה תונצס רפסמ
ךא ןמזה םגו םינתשמ תומוקמה :ריעה יבחרב תוינוכמ ףדרמ ,המגודל .ףתושמ
.ףדרמה לש תונצסה לכל ףתושמ אשונה

טבמ תדוקנ

.תונושה תונצסה תא םלצל שקבמ אוה הנממש טבמה תדוקנ תא יאמבה עבוק טרס לכב
תמייק .ינשמ רוביג לש וא ישארה רוביגה לש תויהל הלוכי טבמה תדוקנ ,המגודל
אלו קחורמ םוליצב יוטיב ידיל האב איהו ,יאמבה לש טבמ תדוקנל תורשפא םג
.טרסב שחרתמל סחיב ומצע תא םקמלו תוהדזהל הפוצל תרשפאמ טבמה תדוקנ .ברעתמ
אצי הפוצה ןכ אל םאש ,יאמבה ידי לע תעבקנש טבמ תדוקנ וב ןיאש טרס ןיא
.לבלובמ

:תעדל בושח
השוחת הפוצל ריבעהל איה ןתרטמו תונתשמ טבמ תודוקנ תומייק םיבכרומ םיטרסב
רוביג לכ :תורחא םילימב .תובר טבמ תודוקנמ בכרומ דחא עוריא תואיצמבש
.ולש טבמה תדוקנו

המלצמ טירסת - טפירקס גניטוש

טירסתה תא םגרתל ודיקפת .םלצהו יאמבה ןיב הלועפ ףותישב הנבנ המלצמ טירסת
שיש טושו טוש לכ לש רואיתכ המלצמה טירסת בתכנ תינכט .לוקלו הנומתל בותכה
.טרסה ךלהמב םלצל
תא םלצל שי השדע גוס הזיאב ,טושב הרוק רשא תא יאמבה ראתמ המלצמה טירסתב
,טושב המלצמה תמקוממ הבש תיווזה יהמ ,םיירפה לדוג תויהל ךירצ המו ,טושה
.(יומיבה קרפב בחרומ טוריפ) טושה לש רעושמ ןומזתו

ןואד קיירב

.(הקפה קרפב הבחרה) הקפה תושירדו םיטוש יפ לע םוליצה ימי לש קיודמ ןומזת

הליבקמ הכירע

.תחא ןמז תדיחיב ,ליבקמב םישחרתמה םיעוריא ינש לש הכירע

'זאטנומ

לש ןומזתב המלצמה תיווזב ןהו םיירפה לדוגב ןה םיידוגינ םיטוש לש הכירע
.(הכירע קרפב הבחרה) רבוג בצק

רבוא סי וו

.טרסה תונומת עקר לע ןיירקה/יאמבה/בתכה לש ולוק

,םיפסונ םיבר םיגשומ םימייק .תווצה ישנא ןיב גולאידל סיסב םה הלא םיגשומ
תנכה לש הדובעה יכילהת לש רשקהב ורבסויו ובחרוי םה םיאבה םיקרפה ךלהמבו
.טרסה

  םינייניעה ןכותל הרזח

םיליגרת 1.3

.םתדמלש םיגשומב שומיש ךות תחא הנצס וחתנו ידועית טרסב ופצ .1

:םיאבה םיגשומה תא ורידגה .2
םוז .א
ילוד .ב
הנצסנזימ .ג
הרצ השדע ,הבחר השדע .ד
רבוא סיוו .ה

  םינייניעה ןכותל הרזח

םיירקיעה ןהיתונונגסל תובתכה 2.1

תמלוצמ הבתכ ןיב םילדבהה תא ונימצעל רידגנ ,הטרסהה יכילהת תא טרפנש ינפל
.הדועתה טרסלו

תושדחה תבתכ

רצ ,דקוממ אשונב עדימ הפוצל םורתל רקיעב התרטמש הבתכ איה תושדחה תבתכ
.רצק ,רישי ,טושפ ילאוזיווה עדימה .בתכה לש תבכרומ תונשרפ אלל ,רורבו

עדי תא ביחרהל התרטמ .רדגומ אשונ םיטרפב תרקסמה הבתכ - רוקיס תבתכ .1
םיללוכ םיילואיזיווה םירמוחה .בתכה לש תבחרנ תונשרפ אלל ,אשונה לע הפוצה
.רקוסמה אשונל םירושק םלוכ ,תונויאר ,ןויכרא ימוליצ ,חטשהמ םימוליצ

לע וא תוישיא לע קימעמ ריקחת אוה התקפהל סיסבהש הבתכ - ריקחת תבתכ .2
,הבתכה לש רתויב תבכרומה הרוצה הנה ריקחתה תבתכ .רבעב וא הווהב עוריא
,ןויכרא ימוליצ ,היצמינא ,הקיפרג תוברל םיילאוזיו םירמוחב שומיש הב השענו
תבתכ .ומלוצ אלש םיעוריא לש םיובמ רוזחש םיתעלו חטשהמ םימוליצ ,תונויאר
תא רידגהל גוהנ םויכ .תוליגרה תובתכה ראשמ רתוי הכורא ללכ ךרדב היהת ריקחת
.ךכל רבעמ םידחוימ םירקמבו ,תוקד 20 דע ריקחת תבתכ לש ילמיסקמה ןמזה

ףרוצמ וילאו ,יעוצקמ יאמב םייבמ ריקחתה תבתכ תא תורחאה תובתכל דוגינב
.הבתכה רופיסל תישיא תונשרפ םינתונ בתכהו יאמבה םעפ אל .בתכ םיתעל

תירואית טבמ תדוקנמ עוריא וא תוישיא תראותמ הבש הבתכ - עבצ תבתכ .3
תכלמ סקט לש םיעלקה ירוחאמ השענה לע הבתכ איה עבצ תבתכל המגוד .תישיא
.יפויה

תואיצמב תומייקה תודבועל ולש רשקהו עדימה ונה ורכזוהש תובתכה יגוסל סיסבה
םיינוידב םירמוח לוטיל תורשפא ןיא הבתכה יאמבל וא בתכל .רורבו רישי ןפואב
ןיב הבותכ יתלבה תובייחתהה השעמל וז .הפוצל העודיה תואיצמל םירושק םניאש
עדימ וינפל גיצמ יאמב/בתכהש עדוי הפוצהש איה התועמשמ .הבתכה רצויל הפוצה
.וחוממ ותוא הדוב אוה ןיאו יטנתואו ינכדע

  םינייניעה ןכותל הרזח

הדועתה טרס 2.2

,1895 תנשב רבכ יכ רוכזל יאדכ .םינשה ךלהמב םיבר םילוגלג רבע הדועתה טרס
סיסבל םיבשחנ ריימול לש םיטרסה .הדועת יטרס וקפוה ,עונלוקה לש ותדלוה םע
הנבמב ןה םינושאר םיטרס םתואמ דואמ םינוש הדועתה יטרס םויכ ךא ,הדועתה טרס
הדועתה טרס ןיב םיידועתה םירצויה לש ןווכמה שוטשטב ןהו (יתלילעה) יביטרנה
הדועת טרסב הפוצ לכל םירורב ויה םעפש םיללכה ,השעמל .ינוידבה יתלילעה טרסל
רושעב רקיעבו ,תונורחאה םינשה םישולשב הדועתה יטרס ירצוי .םניאו ומלענ
דועית :הדועת טרס הנוכמש המל סיסבה היהש המדנש ללכה תא ורבש ,ןורחאה
.הב ברעתהל ילבמ תואיצמה

שמתשהל שפוחה רומש יאמבל ובש טרסכ הדועתה טרס תא רידגהל ןתינ וז הדוקנמ
םיעוריא םייבל וא ורק אלש םיעוריא םייבל לוכי יאמבה ;ויניע תוארכ תואיצמב
ורמאיש תומייק תויומד םייבל וא תויומד איצמהל ,הדועתה טרס רובעב דחוימב
.שארמ םיבותכ םיטסקט

תוביוחמ םע ,תימינפ ,תישיא טבמ תדוקנ גיצהל שפוחה יאמבל רומש הדועתה טרסב
רתויב םימסרופמה הדועתה יטרסמ דחא םגש רוכזל יואר .תטלחומה "תמא"ל תילמנימ
תסיפת תמגוד תומיובמ תונצס ללכ *"ןופצה שיא קונאנ" ידועתה טרסה ימי תישארמ
ידי לע שארמ ןכוה גדה השעמל ךא גייד לש יתימא דועיתכ ךסמה לע תיארנש גדה
.קונאנ לש ותכחב םשוהו טרסה יאמב

שארב ותרטמ ,אוה ךופהנ ;דחאל דחא םיטרפ דעתמ וניא םויה הדועתה טרס
לכ ,תמייק תואיצמ לע ססובמ ובור וא ,ותצקמ ,וקלחש רופיס רפסל איה הנושארבו
הווהמ איהו ,תישיא ,תיסחי אופא איה תואיצמה .רצויה לש ונוצרל םאתהב תאז
,םייתרבח םיאשונב קוסעל יאמבה שקבמ ותועצמאבש תושחרתה לש לולכממ קלח
.תיטרפה ומלוע תפקשהל םאתהב םייתוברתו םייטילופ

לש ,ולש תישיא תחא טבמ תדוקנ גיצהל הריחבה שפוח רומש הדועתה טרס רצויל
,קתרמו לבוקמ רבד אוה דחא טרסב טבמ תודוקנ יוביר .םירוביג המכ לש וא רוביג
.טרפב הדועת יטרס ,םיטרס לש היישעב בר עדי ךירצמ ןבומכו

:םייתוהמו םירורב הבתכ ןיבל הדועת טרס ןיב םילדבהה

תואיצמב תברעתמ הניא ,תודבוע הדוב הניא ,רופיס רפסל תביוחמ הניא הבתכה
.ומצעל תושרהל הדועתה טרס יאמב לוכיש יפכ התוא תשרפמ הניאו רישי ןפואב

.תואיצמב םיקסוע הבתכה םגו הדועתה טרס םג יכ רוכזל בושח תאז םע דחי
םתוא לידבמ הז ןויפא .וללה םירנא'זה ינש לש הריציל סיסבה איה תואיצמה
.תימוימויה תואיצמל תוביוחמ ןיטולחל םירדענה הלילעה יטרסמ

:םיבלש רפסמב תנייפאתמ טרס וא הבתכ תקפה

(ןישקדורפ-הרפ) הקפהה םורט בלש .1

(ןישקדורפ) הקפהה בלש .2

(ןישקדורפ-טסופ) הכירעה בלש .3

  םינייניעה ןכותל הרזח

הקפהה םורט בלש 3.1

טירסתה חונעיפ

טרסל םג ומכ חטש תבתכל .תיעונלוקו תינויזיוולט הריצי לכל סיסב אוה טירסתה
בושחהו ןושארה רבדה ןכל .רתויב תיתועמשמ טירסתה לש ותובישח ךורא יתלילע
.קמועל ותוא ןיבהלו טירסת לבקל אוה יאמבה םשארבו תווצה ישנא לכ לש םתניחבמ

רשאכ םג .טרסה לש תילאוזיווה ותרוצ לע עיפשי וביטו ,םלגה רמוח אוה טירסתה
ירקע תא וב אטבנו טירסת ןיכנ הרואכל הטושפ חטש תבתכ םלצל םישקבמ ונא
.םכלהמ תאו םלצל םישקבמ ונאש םירבדה

.םימעפ המכ טירסתה תא אורקל בייח תילאוזיו הפשל טירסתה תא םגרתמה יאמבה
.טירסתה תא הוולמה ריקחתה תא םג אורקל וילע

םישנאהו םיעוריאה תניחבמ ןה םוליצל תויורשפאה תרכהל בושח רוקמ אוה ריקחתה
.םיינויכרא םירמוחב שומישהו םוליצה ירתא תניחבמ ןהו םימלטצמה

תא ךופהל דציכ :הבישחה בלשב ליחתמ אוה טירסתה תא אורקל יאמבה םייסמ רשאכ
תועייסמה תויסיסב תולאש וב תולאשנו ,השקו בושח בלש והז .תונומתל םילימה
:הבתכל וא טרסל טירסתה תא םגרתל יאמבל

?טרסה/הבתכה אשונ והמ .א

םיגיצמ םה םאה ,?אשונה תא םיגיצמה םיעוריאה/תומוקמה/תויומדה םה וליא .ב
?אשונל תורישי הרושקה הרורב טבמ תדוקנ

?רופיסה רפוסמ טבמ תדוקנ וזיאמ ?רופיס רפסמ ידועתה טירסתה םאה .ג

תא דקממ טירסתה םאה איה תיזכרמה הלאשה (הבתכל טירסתב רבודמ רשאכ) .ד
?הבתכה לש אשונה

יוטיב ידיל האב איה דציכ ?טירסתה אשונ יפלכ יאמבה לש הדמעה איה המ .ה
?טירסתב

?טרסה וא הבתכה יומיבב םהב שמתשהל ןתינש םיילאוזיווה םיעצמאה םה המ .ו
,ינויכרא רמוח ,םיעוריא ,תונויאר) אשונה תא שיחמהל ידכ םלצנ המו םלצנ דציכ
?(םלצל לכונ אלש םיעורא םיגדהל ידכ תונצס יומיב

,רופיס ונל רפסמ ,הלילע טרס םג ומכ ,הדועת טרסש איה דוסיה תחנהש ןוויכמ
,הלילע טרסמ הנושבש אלא

ןלהל .ולש ןונגסה הדועת טרס לכל ,תואיצמל רחא וא הז רשק לעב דימת רופיסה
רפסל םיירשפא תונונגס רפסמ

.רופיסה תא

.תוערואמה וא םירוביגה רופיס תא רפסמ ןיירקה .א

רפסמ לש וא דחא רוביג לש תישיא טבמ תדוקנמ רפוסמ טרסה לש רופיסה .ב
.םירוביג

קינעמש הז ףא אוה יאמבהו ,יאמבה לש טבמה תדוקנמ רפוסמ טרסה לש רופיסה .ג
.טרסל ולוק תא

דעב רבדמה עוריאו ךילהת ירחא בקעמ אלא תונויאר אללו תוניירק אלל טרס .ד
.ומצע

.תונונגס רפסמ לש בוליש .ה

תרוצ לע רישי ןפואב הכילשמ יעונלוקה רופיסה רפוסי הבש ךרדל רשאב הערכה לכ
.ותכירע לעו ולוכ טרסה הנבמ לע ךכ ךותמו ,המלצמה לש יומיבה

םע שגפיהל יאמבה בייח ,תוישעמ תוטלחה לבקל ידכו ןונגסה תריחבל ליבקמב
אוהש םירבדה ירקיע תא יאמבה ריהבי הז שגפמב .טרסה ירוביג םע וא רוביגה
.טרסבש רופיסל בושחה ערואמב וא רופיסב תודקמתה תמגוד ,וירוביגמ לבקל שקבמ
לש הנכהה ךילהתב קוסעל רומא אוה םהבש םיזכרמה םיאשונה תא דקמל בייח יאמבה
.םיפוצה להקל ןבומ אלו לבלובמ תויהל טרסה יושע דוקימ אלל .טרסה

תא ףתשל יאמבה לע ,טרסה יאשונב דוקימהו ןונגסה שוביג בלש םייתסהש רחאל
ורקבי םירחאה תווצה ישנאו יאמבה הז בלשב .ויתוטלחהב ולוכ הטרסהה תווצ
םוליצל רתויב םייוארהו םימיאתמה תא ורחבי םכותמו םיירשפאה םוליצה ירתאב
המלצמה טירסת תא םלצהו יאמבה ושבגי םוליצה ירתאב רוקיב רחאל .טירסתל םאתהב
.טרסה יומיבב יאמבה תא החניש

:המלצמה טירסת

טירסת .המלצמ טירסת בותכלו ןנכתל שי הדועתה טרסב םג יתלילעה טרסב ומכ
לכ לע ןכלו ,יאמבה לש ויתונווכ לע דומלל ןתינ ונממ סיסבה וניה המלצמה
.ויתורטמ יפ לע הקפהה תא ןיכהלו וניבהל ,וריכהל תווצה

שוביגב בושח דיקפת המלצמה טירסתל שי שארמ םייופצ םיעוריאה לכ אלש ףא לע
לככ טרופמ המלצמ טירסת אלל .חטשב יומיבה תארקל ותנכהבו טרסה לש ונונגס
.הכירעל ותוא ןיכהל יאדוובו וטרס תא חטשב םייבל ליחתמה יאמבה השקתי ןתינה

ןתינ םתואש המלצמה תויוז תאו םיטושה תא לולכי הדועתה טרסל המלצמה טירסת
ןתינ ובש עוריאבו ,םוליצל שארמ םיננכותמה םירתאב ,תונויארב :שארמ ןנכתל
.תויושחרתהה ךלהמ תא שארמ תעדל

:המלצמ טירסת לש הביתכבו ןונכתב הדובעה תונורקע

דואמ יוצר .טילקמהו קיפמה ,םלצה םע דחי םירחבנה םוליצה ירתאב רוקיב .א
ןנכתל היהי ןתינש ידכ תיתיב ואדיו תמלצמב וא סליטס תמלצמב םירתאה תא םלצל
.ולא םימוליצ יפ לע תויווזהו המלצמה םוקימ תא

.תונויארה לש םוליצה ירתא תעיבקו םינייאורמה םע השיגפ .ב

.טירסתב המוקמו היתורטמ יפ לע הנצסו הנצס לכב ילאוזיווה ןונגסה ןונכת .ג
יאמבה ךירצש הנושארה הטלחהה טרסה רוביג ףתתשמ הבש הביסמ לש םוליצב :המגודל
לש טבמה תדוקנמ :הביסמה תא םיפוצל הארמ אוה טבמ תדוקנ וזיאמ איה לבקל
ןיב בוליש איהש טבמ תדוקנמ וא ,רוביגה לש וטבמ תדוקנמ ,הב םיפתתשמה
.םייתשה

לש ללוכה רופיסב הביסמה תנצס לש הרטמה תרדגהב ללכ ךרדב היהת הערכהה
ירה ,רוביגה לש איה היפתתשמו הביסמה לע טבמה תדוקנש יאמבה עירכה םאב .טרסה
בצות הב תיווזה תועצמאב וז טבמ תדוקנ תא םגרתת (תיוזה) המלצמה תדמעהש
טוש לכב רמולכ הנצסה ךרוא לכל הלומ רוביגה לש םוקימהו םלואה ללחב המלצמה
.טושו

יפ לע השעית איהו ,הנצסה תא םייסלו ליחתהל דציכ איה היינשה הערכהה
תרטמו ,הרבחב לבוקמ וניאש רענ אוה רוביגהש חיננ :המגודל .הנצסה לש תורטמה
ונא .ויפלכ תוניגפמ הביסמב תורענהש רוכינה תא הפוצל שיחמהל איה הנצסה
ובש הביסמה םלוא לכ לש טוש גנול םלצל :תויורשפא המכמ תחאב רוחבל םילוכי
תורשפא .םלואה תוניפמ תחאב דדוב אצמנ רענה וליאו םינהנו םידקור םלוכ םיארנ
תעונת ךותו ,םידקורה לע טוש םוידמ לש רוגס טושב הנצסה תא ליחתהל איה תפסונ
ליחתהל איה תישילש תורשפא .הניפב דמועה רענה תא תולגל המלצמה לש הנימי ןאפ
,הביסמהמ םינהנה םידקורה לש םירוגסו םירצק םיטוש רפסמ םוליצב הנצסה תא
הרושק וללה תויורשפאהמ תחא לכ .תקחורמה ותניפב רענה תא םלצל ןורחאה טושבו
הבוטה הרוצב תרשי המ עירכהל יאמבה לעו ,הנצסה לש בצקלו ןונגסל רישי רשק
.הלש רופיסהו הנצסה תא רתויב

הפוצה תא ריבעהלו ,הנצסה תרטמ לש היוצימ תא רידגהל רומא הנצסה םויס
הנצסה תא םייסנ םאה :תוחפ אל בושח הנצסה םויס לש ןונכתה ןכל .האבה הנצסל
רוביגה לש טוש גנולב םייסנ םאה ?ובצמ לע תועמשמ עיביש רוביגה לש פא זולקב
האבה הנצסה תא ליחתנו תללותשמ םידקורה תרובח עקרבשכ הביסמה תא בזוע
הנצסה תליחתב הבר הדימב היולת היהת הערכהה ?םויב התיכל רוביגה לש ותסינכב
.האבה

גוסמ הנצסש ירה ,יתלילע טרס לש הנצס ןונכתב רבודמ יכ עגרל המדנ םא םג)
ידכ הנצסה תא םייבל םיאמבכ םכל יוצר ףאו רתומ ,ידועת טרסב םלטצהל היושע הז
.(הרדגה לכל הדועת טרס ונהש תורמל טרסה תא תרשל

לכל .(פא זולק ,טוש םוידמ ,טוש גנול) םיירפה לדוג הניה תישילשה הערכהה
םא :המגודל .הפוצה לע ןהו ,הנצסה הנבמ תכירע לע ןה העפשה שי םיירפ לש לדוג
תיתמרד תועמשמ ךכל שי ,טרסה רוביג לש פא-זולקב הנצסה תא ליחתהל ונטלחה
שי םוליצה רתאמ קלח קר רוביגה הארנ ובש טוש גנול לע ונטלחה םא ;הפוצה יבגל
.לעופ אוה ובש רתאב בלתשמו הפוצהמ קחורמ רוביגה - ןיטולחל הנוש תועמשמ ךכל

רתאב הפוצה תא םקממה טוש גנולב הנצס לכ ליחתהל חרכהב ןיא יכ שיגדהל יואר
החיש להנמ רוביגה ,המגודל ,הבש הדוקנב ליחתהל אלא ,רוביגה לעופ ובש
.המצע הנצסה ךלהמב גיצהל ןתינ םוקימה תא .טרסה לש ףסונ רוביג םע תימיטניא

האב הנומתה לש עגמה םהבש תיתוזח הידמ םניה היזיוולטהו עונלוקה עודיכ
.תובר םילימ םוקמב

דואמ יוצר םעפ אלו ,הנומתה לש עבמה תמצעל בושח םוקמ שי הדועתה טרסב םג
הווהיש יתוזח יומיד תועצמאב רסמה תא ריבעהל ןתינ ןהבש םיכרד לע בושחל
.טרסה ירוביג לש םיגולנומ וא םיגולאיד תרזעב ריבסהל םוקמב ,הרופטמ
םיאשונה ללש ןיב קסעש ,"תיבה" קפוא דוד יאמבה לש ידועתה וטרסב :המגודל
הסינ טרסה ךרדו קאריעמ האצומש ותחפשמ ןיבל ץראה דיליכ וניבש םיסחיב טרסב
"תיב" גשומה תועמשמ תא ןוחבל רקיעבו ילארשיכ תישיאה ותוהז תא רידגהל יאמבה
תונצסה תחאב .טרסל עקרכ ץרפמה תמחלמ תא יאמבה רחב ,ותחפשמ רובעבו ורובעב
.םיאקירמא םיציצפמ לש טבמ תדוקנמ דדגב תיארנ הבש היזיוולטב תננובתמ החפשמה
הנומתה .ורגו ודלונ הבש הנוכשה תאו םתדלוה םוקמ תא םיהזמ החפשמה ינב
וזמ הנוש תועמשמ תלבקמו ,רבעה תונורכיז לא םתוא הריזחמ היזיוולטב תפקתשמה
ונאש החפשמה לש תיבה איה דדגב טרסב ;המחלמ התואב הל ונסחיי םילארשיה ונאש
תיבה תועמשמ לש יתוזח יומידל הכפה היזיוולטב הנומתה .המע םיהדזמ םיפוצכ
.החפשמ התוא רובעב

םתרחב םתא ובש אשונל םייתוזח םייומיד קינעהל ןתינ דציכ בושחל םתא םג וסנ
.םכטרסב קוסעל

תובישח תמייק ךכיפל ,םינוש םישנא לש תונויאר םימיק ללכ ךרדב הדועת יטרסב
.הבושתה ךלהמב ןהו הלאשה בלשב ןה םיירפה לדוג ןונכתל הבר

.המלצמה טירסת ןונכתב ןהילא סחייתהל יוארש תודוקנ

.הפוצל רוסמל וילעש עדימו הרטמ שי טוש לכל *

תיווז תדמעה ןונכת לע העיפשמ םלוצי טרסה טבמ תדוקנ וזיאל דעבמ הטלחהה *
.המלצמה

הנצסב ןושארה טושל םג סחייתהל בייח תמיוסמ הנצסב ןורחאה טושה ןונכת *
.האבה

,ןויאירה ךלהמב םוליצה תיווזו םיירפה לדוג יונישל תובישח שי תונויארב *
.הכירעב לבגומ תויהל אל ידכ

העונתה לש התישארב םיירפה לדוג תא רידגהל םיבייח המלצמ תעונת ןונכתב *
.המויסבו

.רדגומ תויהל בייח המלצמ תעונת לש ןמזה ךרוא *

תויווזב תמלטצמה הביבסה לש בחרנ יוסיכל תובישח שי עוריא םוליצ ןונכתב *
.םינוש םימיירפ ילדגבו תונוש

םוליצ ןונכתב ךרוצ שי םאה קודבל שי הנצסה םוליצ ןונכת תא םימייסמש רחאל *
.הריווא ,םוקמ ,ןמז תמגוד ,םינוש םירבעמ יגוס םימייק .האבה הנצסל רבעמ לש

ןיבל טירסתב העיפומ איהש יפכ הנצסה תרטמ ןיב םואית םייק םאה וקדב *
.םתננכת ותואש םוליצה ןונגס

:תואבה תודוקנה תא וקדב המלצמה טירסת לש הביתכה םויס רחאל *
?םוליצה ןונגסב יוטב ידיל האבה תיתמרד תוחתפתה תמייק םאה .א
?הכירעה ןמזב הלועפ בחרמ םכל רשפאיש ןפואב תונצסה תא םתיסיכ םאה .ב
ידכ קיפסמ ןווגמו ןיינעמ םתרחב םהבש המלצמה תדמעהו םוליצה ןונגס םאה .ג
?הפוצה תא קתרל
םתשקב םתואש םירסמה תא םיריבעמ םתרחבש המלצמה תדמעהו םוליצה ןונגס םאה .ד
?טרסב גיצהל

.הדועת טרסל המלצמ טירסתל המגוד

לוק טושה ךלהמ רואית תיווז
המלצמ םוקימ
'סמ
טוש
'סמ
הנצס
ידג םע תרבדמ :תילג
הילע רבעש המ לע
התיבה ךרדב
חתפנ םוזה ,ידג - פא זולק
וב םיאורש טוש םוידמ דע
תסנכנה תילג תא םג
ידג דיל תדמוע ,םיירפל
וילא הנופו
ןחלושה דיל הכומנ
ןימי דצמ
23 3
לש הירבדל ביגמ :ידג
;ןוצר יצחב תילג
החיתפ ידכ ךות רבדמ
ןוליינ תיקש לש
םיירפה תמדקב תילג לש הבג
םוידמב ידג עקרב
תילג לש בגה ירוחאמ
הבוגב 450 תיווז
םייניעה
24 3
תלדב הקיפד
ךותל .ידג לש הסינכה
ומא תסנכנ םיירפה
טוש םוידמב ידג לש
תלד לש טוש גנול םוידמ
ידג לש הסינכה תלד ינפל
תוגרדמה לע המלצמ
הובג
25 3רפסמ טושבו 1 'סמ הנצסב רדס יפל םיליחתמ ונא המלצמה טירסת תביתכב :הרעה
רשאכ ;ףיצר רדסב םיבתכנ םה םג םיטושה .האלה ךכו 2 'סמ הנצס ןכמ רחאלו ,1
.1-מ םיטושה תא רפסמל םיליחתמ אל הנצסה תפלחתמ

  םינייניעה ןכותל הרזח

ןישקדורפ טסופה בלשב יאמבה תדובע .3.2

.טרסה תיישע לש יפוסה בלשה לא יאמבה תא איבמ הדועתה טרס לש הכירעה בלש
רחאל .הקפהה לש םימדוקה םיבלשה ינשמ תוחפ אל בושחו יזכרמ בלש השעמל והז
.טרסה ךרוע םע דחי וב תופצל וילע ,םלגה רמוח לכ תא יאמבה ידיב שיש

:תורטמ שולש וז היפצל
.םלוצמה םלגה רמוח םע תורכיה .א
תקינכט) םלגה רמוח לש היצקלס רמולכ ,םלגה רמוח לש "גניגול" תנכה .ב
.(הכירעה קרפב טרופת גניגולה
.םייקה םלגה רמוח ךותמ טרסה הנבמ שוביג .ג

.חטשב לעופב םלוצש םלגה רמוחמ רקיעב אלא טירסתהמ קר אל רזגנ טרסה הנבמ
הנבמב קיודמ םוקמ שי קלח לכל ובש לודג לזפ תריצי תמגודכ אוה הנבמה שוביג
ךילהת ,קלח לכ לש ומוקמ תא לזפב שארמ םיעדוי דימת אלש ומכ ךא .ללוכה
הנבמ שוביגל תועודיה תוטישהמ תחא .תונושה תויורשפאה תקידב בייחמ הדובעה
ףד לכב .דרפנ ריינ ףד לע תחא לכ תובתכנה תונצסל םלגה רמוח תקולח הנה טרסה
,הנצסה ךלהמ רואית ,הנצסה רואית ,הנצסה םש ,הנצס 'סמ :םיאבה םיטרפה ובתכיי
.ירשפא םיטוש רדס

.תונצסה רדס יפל םיפדה תא וילא םידימצמו לודג םעש חול םיחקול רשפאה תדימב
ןתינש ךכב אוה ןורתיהו ,טרסה הנבמ לש תללוכ הנומת לבקל ןתינ השעמל ךכ
.ותונשל ךרוצה תדימו הכירעה תעשב רדס יפ לע דובעל

היהי ןתינש ךכ םיכורא תונויאר ללמתל דואמ יוצר טרסה הנבמ שוביג תארקל
לש לילמתה דצל .םיירקיעה םירבדה תא רוחבלו ,םירמאנה םירבדה ןמ קלח תופנל
.תטלקב עיפומש יפכ קיודמ יפוסו יתלחתה "דוק םייט" ריינה לע םיבתוכ ןויאירה

:טרסה הנבמ תעיבקב ןובשחב תחקל שיש תויזכרמה תודוקנה

.הנשמה ירופיסו הלילעה רופיס רדס .1
.רופיסה רפסמ לש טבמה תדוקנ תריחב .2
.טרסב םדיקפתו םיינשמ םירוביג .3
.טרסה לש תיתמרדה תוחתפתהב ימינפ ןויגיה .4
.וב קוסעל רומא טרסהש אשונב דוקימ .5

לכש ךכל גואדל יאמבה לע היהי טרסה הנבמ לש ינושארה שוביגה בלש רחאל
.הכירעה רדחב םינימז ויהי ,הלאכ םימייק םנמא םא ,םיפסונה םירמוחה

הכירעה תליחת ינפל תוניירק בותכל יאמבה לע ,תוניירק לע תתשומ טרסה םא
.טרסה הנבמל סיסבה תא דימעהל ידכ תאזו ,ולש ולוקב התוא טילקהל ןושאר בלשבו
.ךורעה טרסה הנבמ יפ לע תוניירקה תא יאמבה ןכדעי הכירעה ךלהמב

וילע .טרסה תא הווליש לוקספה ןונגס תא יאמבה רחבי הכירעה םויס תארקל
לוקשל שיש ביכרמ הנה הקיסומה הדועת יטרסב .ןיירקבו םיטקפאב ,הקיזומב רוחבל
.טרסב ןוכנה ומוקמ יבגל הקימעמ הבשחמ ךותמו הבר תוריהזב ופוריצ תא

טרסב ופצי הבש הנרקה ךורעל יאדכ ףאו יוצר ,עבקנש הנבמב ךורע טרסהש רחאל
קתועה שוביגב בר רזעל תויהל תולוכי תורעהה .םיפסונ םישנאו ךרועה ,יאמבה
.טרסה לש יפוסה

לע ןכלו ,טרסה לש תוהזה תדועתמ קלח םה תורתוכ .תורתוכה תא ןיכהל שי ףוסבל
.תושרדנ ןה ובש םוקמ לכב ינונגסה ןבוציע לע דואמ דיפקהל יאמבה

.םיפוצה להק ינפל טרסה תא גיצהלו תורואה תא תובכל ןתינ וישכעו

  םינייניעה ןכותל הרזח

םיליגרת .3.3

המוד המו הנוש המ ונייצ .ידועית טרסבו ינויזוולט ןיזגמ ךותמ הבתכב ופצ .1
:םיאבה םיביכרמל וסחייתה .םהיניב
?יאמבה קסוע ובש יזכרמה אשונה המו רופיסה רפוסמ דציכ .א
?תינויזיוולט/תיעונלוקה הפשב יאמבה השועש םישומישה םה המ .ב
?הבתכה ןמ לדבנ אוה המבו ידועיתה טרסה ךורע דציכ .ג
.םילוקספה םיכורע דציכ .ד

"רעונ ינב ברקב תומילא" אשונב הבתכ םייבי יאמב דציכ וקמנו וריבסה .2
.אשונ ותואב ידועית טרס םייבי דציכו

.הקפהה יבלשמ דחא לכב יאמבה לש הדובעה יכילהת תא ומכס .3

הקפהה ךילהת תלחתה

תונויערה ירקיע תא ומצעל בותכל וילע ,טירסתהו ריקחתה תא ארק יאמבהש רחאל
תדוקנמ טירסתה תא ארקי קיפמה .קיפמה םע ולש הנושארה הבישיל םתוא איבהלו
ךירצו יאשר קיפמה יכ ןייצל בושח .תיתקפהה טבמה תדוקנמ רמולכ ,ולש טבמה
הנבמה תניחבמ תויתייעב תודוקנ ויניעב תומייק םא טירסתל עגונב תולאש לואשל
קיפמה ומצע לאשי טירסתה תא ארקיש רחאל .וב לפטמ טירסתהש אשונהו טירסתה לש
:הקפהל טירסתה תא ןיכהל ידכ תולאש רפסמ

:טרסה/הבתכה תקפהל םישרדנש םיעצמאה םה המ .א

םוליצ ירתא ;טירסתה שרודש יפכ םוליצ ימיו תועשל םינימז םינייאורמ
.ןימז ינויכרא רמוחב שומיש ;הזמ הז יזיפה םקחרמו םיירשפא

?טרסה /הבתכה םוליצל םישרדנה םידיקפתה ילעב םה ימ .ב

?הקפהה תונכהל ותושרל דמועה םינמזה חול אוה המ .ג

.טרסה/הבתכה םוליצל קפסמ אוה םאהו ותושרל דמועה ביצקתה אוה המ .ד

רשאכ יאמבהמ קיפמה לבקי ןהמ קלחו ,טירסתה ךותב תואצמנ תובושתה ןמ קלח
.טרסה/הבתכה םוליצל רבודמ ירשפא םינמז חול הזיאב םמצעל וררבי םהינש

ןונגסלו הרוצל ויתונויער תא קיפמה ינפל גיצהל יאמבה בייח לוכמ רתוי
יכרוצ לש תויועמשמה תא חתנל עדי קיפמהש ידכ תאזו ,טרסה/הבתכה לש יומיבה
ישנא ,ביצקתה ,םינמזה תוחול ורזגיי ןאכמ .יאמבה לש ויתושירד יפ לע הקפהה
.תויתלהנמה תושירדה ראשו ,הרואתהו הטלקהה ,םוליצה דויצ ,תווצה

.ךרועה ,לוקה שיא ,ןרואתה ,םלצה :תווצה ראש לש טירסתה תאירק אוה אבה בלשה
וינפב תודמועה תויעוצקמה תויעבה תא ומצעל ןמסי וללה תווצה ישנאמ דחא לכ
ןמיס ןתואש תויזכרמה תודוקנה תא הלעי הנושאר תווצ תבישיבו ,םוליצה ימיב
.טירסתה תאירק ןמזב

.הדועתה טרס /הבתכב הקפה םורט בלשב תויתקפה תונכה .1

ינפל םידמוע הבתכה לש פא ןיילה וא/ו ידועתה טרסל טירסתה תאירק רחאל .2
.קיפמה עצבמ הלאה תונכהל לוהינה תא .םימוליצל דע םיבלש רפסמ תווצה

  םינייניעה ןכותל הרזח

הקפהה תנכה יבלש .4.1

םוליצה ירתאב רוקיב .1

דחא לכש הדבועה ללגב תאזו ,תווצה ישנא לכ תא בייחמ םוליצה ירתאב רוקיב
םהיפלו ,םוליצה ירתא לש תונורסחה תאו תונורתיה תא ריכהל בייח תווצה ישנאמ
ראשו המלצמה םוקימל תויורשפא תולעהל ידכ .םימוליצה תארקל ומצע תא ןיכהל
למשח תודוקנל תורבחתהה תויורשפא תא ,רואה תורוקמ תא םלצה קודבי ,רזעה דויצ
.םוליצה רתא לדוג תאו

אלל לוק וב טילקהל ןתינ םאה :רתאה לש לוקה תויעב תא קודבי לוקה שיא
.רוגס וא חותפ םוקמ אוה רתאה םאה ,תושק תוערפה

תודוקנ ,םיסנפ תדמעהל תויורשפא :םוקמה לש הרואתה תושירד תא קודבי ןרואתה
.ןיכהל וילעש םינוש םירטליפ ,למשחל תורבחתה

תויורשפא תאו תושקובמה םוליצה תועשל םוליצה רתא תונימז תא קודבי קיפמה
.םוליצה רתאל העגהה

הנצסה יומיבל םוליצה רתא דימעמש תויורשפאה לולכמ תא קודבי יאמבה
תדמעה םוקמו ,המלצמ תועונתל תורשפא ,םוליצ תויווז תמגוד ,תמלוצמה
.תמלוצמה הנצסה לש םיפתתשמה וא םינייאורמה

תויעב תענומ םוליצה ירתא תקידב יכ ןייצל בושח ךא ,תואמגוד קר ןבומכ הלא
.םמצע םוליצה ימיב תובר

  םינייניעה ןכותל הרזח

"ןואד-קיירב" - יתקפה םינמז חול ןונכת .4.2

לש םינמזה חול ןונכתל המוצע תובישח הנשי ידועית טרסב וא הרצק הבתכב
חול תא ןגראמו הבתכ/טרסה תשגהל דעיה ךיראת תא ןמסמ קיפמה ללכ ךרדב .הקפהה
.הז ךיראתל םאתהב םינמזה

ורדגוי רשאכ ,תווצה לש הנושארה הבישיב רבכ הקפהה תווצל גצוי םינמזה חול
הכירעה .תועשה רפסמו םוליצה ימי לש רעושמ רפסמ ,הקפהה םורט תנכה ינמז
םילטונה תווצה ישנא לכ תא בייחי הז םינמז חול .יפוסה קתועה תשגה ךיראתו
.המצע הקפהב קלח

,םוליצה ימיל תונכהה תומדקתה ירחא יאמבהו קיפמה ובקעי תורחאה תובישיב
.יתקפה "ןואד קיירב" ןכויו

םיטושהו םוליצה ימי ןונכת יפ לע הקפהה לש םינמזה חול ונה "ןואד קיירב"ה
תא תבייחמ ידועתה טרסל ןואד קיירבה תנכה .טרסל םלצל דיתע יאמבהש םייזכרמה
רדס יפ לע םיירקיעה םיטושה וטרופי ובש יללכ טפירקס גניטוש ןיכהל יאמבה
תא קלחי קיפמה ןואד קיירבה תנכהב .ץר רדס יפל ןפוס דעו ןתליחתמ תונצסה
חולו םוליצה ימי יפ לע אלא ,יגלונורכה רדסה יפ לע אל םיטושהו תונצסה
םויב 10 רפסמ הנצס םלוצתש בצמ ןכתיי השעמל ךכ .טרסב םיעיפומה לש םינמזה
םיצוליאמ םיעבונה םינותנה יפ לע לוכה ,ןורחאה םויב 1 רפסמ הנצסו ,ןושארה
.חטשב

ךוסחת תקיודמה ותנכהו ,םוליצה ימי ןונכתב בושח ילכ אוה "ןואד קיירב"ה
.םוליצל םלגה ירמוח ןונכתבו םמצע םוליצה ימי ךלהמב תובר תויעב

:ןואד קיירב ןונכתב םיביכרמ

םיחוקל םיטושה םא םג ,תיווז התואמ םימלוצמה םיטושה לכ דוחיאל ףואשל שי *
ךרוצ ןיאו ,הקפהה תוליעי לע הלקמ םיפאטסל םיטושה דוחיא .תונוש תונצסמ
.םימעפ רפסמ םוליצ רתא ותואל רוזחל

רפסמ וילא רוזחל אלו םוליצ רתא ותואב םיפאטסה לכ תא םייסל ףואשל שי *
.םימעפ

.תומדקומה רקובה תועש דע וכשמנש הליל ימוליצ רחאלש םויב םלצל ןיא *

שי ןהבש תועש הרשע-םיתש ןב אוה םימוליצ םוי יכ ןובשחב איבהל ךירצ *
רמולכ .םיירהצ תקספהו רקוב תקספה - תוחפל העש-העש יצחב תוקספה יתש תוצקהל
.וטנ תועש רשע ןב אוה םוליצ םוי

תנכה ללגב רקיעב ,ץוח ימוליצ רשאמ רתוי בר ןמז תחקול םינפ ימוליצ תנכה *
.הרואתה

םהב שיש םיפאטסב דחוימב ,רואה תועשב דוע ליחתהל תבייח הליל ימוליצ תנכה *
.הרואתב בחרנ שומיש

תוקד שמחל תוקד שולש ןיב קיפסהל שי תועש הרשע-םיתש ןב םוליצ םוי לכב *
.השולשמ תוחפ אלו טירסת יפד השימח דע - טירסת יפד לש םיחנומבו ךסמ ןמז וטנ

תמגוד םוליצל םיעצמאה תנכה ןמז בושיח ,ןיירק וא ילוד תרזעב םימלצמ םא *
תושעל שיש םוליצל תורזחהו ,םינמזה חולב בושח ביכרמ אוה ילודב תוליסמה תנכה
.הבוצחמ םוליצ רשאמ רתוי בר ןמז תולזוג וללה םיעצמאה םע

.רתוי ךורא תורזח ןמז בייחמ םימלטצמו המלצמ ,העונת וב שיש טוש *

ןמז בייחמ ,ךפהלו םינפל םוי תרואתמ םימצמצ תונשל שי ובש ,בכרומ טוש *
.רתוי ךורא תורזח

טושל טוש ןיבש תוקספהה ןמזב תובשחתה םיבייחמ בוחרב םימלטצמה םיטוש *
.תוינוכמהו לגרה יכלוה תעונתל

קלחכ ונממ הרזחה ןמז תאו םוליצה רתאל העגהה ןמז תא ןובשחב איבהל שי *
.םוליצה םוי תועשמ

.ותקידבו םינסחמהמ דויצה תאצוה ןמז תא ןובשחב איבהל שי *

םימוליצל םתנכה ןמזל םאתהב תויהל בייח םוליצה רתאל םינקחשה תעגה ןמז *
םוליצה רתאל םינקחשה תא איבהל םעט ןיא ,ןיפולחל .(תושובלתהו רופיאה ןמז)
.לשמל הרואפתה תנכה ינפל

  םינייניעה ןכותל הרזח

םוליצה ימי תקפה .4.3

טרס לש םוליצה םויב יאמבהו קיפמה ינפב תודמועש תויזכרמה תויעבהמ תחא
ורדגוהש תורטמל םמיאתהלו םינתשמ חטש יאנת םע דדומתהל תלוכיה איה הדועתה
תורמל "רופיס"ה תא םיקפסמ םניא םייעוצקמ אלה םינייאורמה תובר םימעפ .שארמ
קיפמהו יאמבה לע .המלצמה לומ םתויהב היעבב םילקתנ םהש וא ,ימדקמה ריקחתה
ןמזו תוחונ לש בחרמ קיפסמ קינעהלו ,ימדקמה ןונכתב ןובשחב תאז איבהל
.הדובעל

דימת ןיאש ןוויכ .איה רשאב הנצסה לש תיברמה יוסיכה תלוכי איה תפסונ היעב
ןמז תתל שי יכ ןובשחב איבהל ךירצ ,םיעוריאה וא תובוגתה ויהי המ שארמ תופצל
הדבועה .םימוליצה רחאל הכירעה רדחב דואמ ורזעי רשא "םיטאקרטניא" יוסיכל
דחי םג יאמבהו קיפמה תא תבייחמ ללכ ךרדב רופיס םירפסמ ונא ידועיתה טרסבש
ןיכהל שיש אוה רבדה תועמשמ .ידועיתה רופיסה תלילע לש בחר יוסיכ לע דיפקהל
ןהו טרסה ירוביג םע תונויארב ןה יוסיכה תדובע תא רשפאיש םינמז חול שארמ
.חטש ימוליצב

םכסל הבו ,הרצקו הליעי תווצ תבישי םייקל קיפמה לע םוליצ םוי לכ לש ופוסב
ישנאמ דחא לכש גואדלו ,אבה םוליצה םויל ןנכותמ המ ריבסהל ,םוליצה םוי תא
.תרחמה םויל דויצה תא ןיכי תווצה

  םינייניעה ןכותל הרזח

הכירעה תקפה .4.4

הנבנ הדועתה טרס םעפ אל .יתלילע טרס תכירעמ התוהמב הנוש הדועתה טרס תכירע
ךכיפל .טרסה תכירעב םינמזה חול ןונכת לע השקמ וז הדבועו ,שדחמ הכירעה רדחב
לככ תולק ויהי ונממ תוגירחה רשא דפקומ םינמז חול לש תוכרעהל קיפמה בייח
תויורשפאל דעומ דועבמ גואדל קיפמה לע םינמזה תוחולב דומעל ידכ .רשפאה
טרסה תכירעל הנכהכ יאמבהו ךרועה ידי לע קיודמ גניגולו םלגה רמוחב הייפצ
הדובעה תא עצבל היהי ןתינש ךכ תויתיב תוטלקל ריבעהל שי םלגה רמוח תא .ומצע
.הטושפ תיתיב תכרעמ תרזעב םג

  םינייניעה ןכותל הרזח

םיליגרת 4.5

?הבתכב ןואד קיירבה תדובעב םיירקיעה םיללכה םה המ .1

.תוקד 5 תב הבתכ לש המגודל ןואד קיירב וניכה .2

.הקפהה יבלשמ דחא לכב קיפמה לש הדובעה ךילהת תא ומכס .3

.םייק טירסת ךותמ הנצסל ןואד קיירב וכרע .4

םוליצל ךרדב

ןהב שיש תונומת ידכל יאמבה לש תונויערה תא ותמלצמ תרזעב םגרתמ םלצה
אוה ותרזעבש הביתכה טע איה המלצמה .תורוא ,םיפונ ,העונת ,םיעבצ ,םירוביג
עבוצ אוה ותרזעבש לוחכמה איה הרואתהו ,טרסה תלילע תא םיפוצה ונרובעב הוותמ
.םינושה היעבצב הנומתה תא

שוכרל וילעו ,ותרשכהב םיבלש רפסמ רובעל םלצה לע טרס וא הבתכ םוליצל ךרדב
.ותושרל םידמועה םילכב הטילשב בר ןומיא

  םינייניעה ןכותל הרזח

(םיירפה) הנומתה תא ןגראל שי דציכ - א בלש .5.1

.םוליצה רתא לא עיגמ אוה רשאכ םלצה השועש ןושארה רבדה איה ללחב תוננובתהה
וליא :םוליצל וינפל תודמועה תויורשפאה תא ןיבהל םלצל תרזוע ללחב תוננובתהה
,שמתשהל ןתינ םהבש רואה תורוקמ םה המ ,רתאב תומייק תוניינעמ םוליצ תויווז
.תמייק תוינועבצ וזיאו

:טירסתה תושירד ןה המ תעדל םלצה לע ללחב תומולגה תויורשפאה תא ןיבהל ידכ
.םוליצה רתא והמ .א
.וב םלטצמ ימ .ב
.םוליצה דעבמ עיבהל יאמבה שקבמ המ .ג

דציכ עובקל ךרטצי ובש עגר ותוא םג אוה ותמלצמ תא םלצה דימעי ובש עגרה
הרצ) השדע לדוגבו םוליצה תיווזב ולש הריחבה .ןושארה םיירפה - הנומתה הארית
רבד וניא םיירפה ןוגרא ןכל .הנומתה לש ןכותה לעו הרוצה לע עיפשת (הבחר וא
וא הבתכב רבודמ רשאכ םג רשפאה לככ דפקומו ןנכותמ תויהל בייח אוה ;יארקא
.תקיודמ הרוצב הנומתה ןוגראב הטילשה השק םיתעל םהבש ידועית טרסב

.הנומתה לש "היציזופמוק" הנוכמ תיעוצקמה הפשב םיירפה ןוגרא

רשא םירייצ לש םירויצב ןנובתהל שי םייסלקה היציזופמוקה יקוח תא תעדל ידכ
,טדנרבמר ,י'צניו הד ודרנואל ,לאפר תמגוד ,היציזופמוקה לש םיקוחה תא ועבק
תנבהל םיצלמומה םירויצה ןיב אוה לאפר לש "הימדקאה" רויצ .ול'גנאלאכימ
,הנומתה לש םיביכרמה תקולח לש ינכטה טביהב ןה תיסלקה היציזופמוקה לש התוהמ
.בטיה הב םישגדומש רואה תורוקמ לש טביהב ןה

םימלצ לש סליטס ימולצתב תוננובתהל רובעל יוצר תונומתהמ תומשרתהה רחאל
תא ןיבהל ידכ תאזו קביל סכלא ,רנשרק הכימ ,םערב לאכימ ,ץיבוביל יננא תמגוד
דוס תא דומלל ידכ ,ךכמ רתוי ךא ,תריוצמה הנומתהו םוליצה ןיב לדבהה
הז תמועל ,רנשריקו ץיבוביל תמגוד ,םיובמהו ןגרואמה םוליצב היציזופמוקה
.םערבו קביל לש ידועיתה

ףוסב םיליגרת ואר) ואדיווה תמלצמל דעבמ םיירפה ןוגראב תוסנתהל שי ףוסבל
,רתוי הברה תכבוסמ ואדיווה תמלצמב היציזופמוקה יכ רוכזל בושח .(הז קרפ-תת
.הטילשל רתוי תושק המלצמ תועונת ךות תורצונש תויציזופמוקש ינפמ תאזו

  םינייניעה ןכותל הרזח

םוליצה יעצמאב תינכט הטילש - ב בלש .5.2

וירושיכל תיחרכה םוליצה תוכרעמב םלצה לש תינכטה הטילשה תונמוימ
לע םהב הטילשה תא בטיה דומללו תכרעמה יביכרמ תא ריכהל םלצה לע .םייעוצקמה
.לועפת רמולכ ,"גניטירפוא" תיעוצקמה הפשב הנוכמש ,בר לוגרת ידי

:םיאבה םיביכרמה םע תורכיה אוה בניטירפואל סיסבה

המלצמה תשדע

.הנומתל םיקינעמ םהש תועמשמה תנבהו םינוש השדע ילדוג םע תורכיה *

.השדעה לש דקומה ךרוא םע תורכיה *

.םינתשמ רוא יאנתב םתועמשמו םימצמצה ירפסמ םע תורכיה *

.הלועפתו תילמשחה םוזה תכרעמ םע תורכיה *

.(סנלאב טייו) עבצה לש תיטמוטואה ןוזיאה תכרעמ םע תורכיה *

הבוצח

תועונת רשפאמה ןמש שאר םויכ תובוצחל .םלצה לש ושומישל רזע ילכ הנה הבוצחה
ןמ איה הבוצחה שארב שומישב תויונמוימה .הטמלו הלעמל ,םידדצל תוקלח
.םייתונמא םיגשיהל עיגהל םלצ לכ לש ותלוכיב םיבושחה םיביכרמה

  םינייניעה ןכותל הרזח

(ןישקדורפ-הרפ) הנכהה בלש .5.3

םא ןיב ,םלצל רומא אוהש טירסתה ןיבל וניב שגפמב איה םלצה לש ותדובע תלחתה
תא דדחל איה הז שגפמ לש ותרטמ .ידועית טרס הז םא ןיבו ,הרצק הבתכ וז
ןונגס הזיאב ומצעל ררבל םלצל עייסלו ,ותמלצמ תרזעב םלצה לפטי םהבש םיאשונה
.םלצל שי העונת וזיאבו עבצ הזיאב ,םוליצ

יאמבה לש תויפיצה ורדגוי הז שגפמב .טרסה לש יאמבה םע אוה ינשה שגפמה
אוה יאמבה םע שגפמה .הנצסו הנצס לכ לש הרואתהו םוליצה ןונגסל רשאב םלצהמ
וניב תונויער תפלחה תועצמאב .םוליצה תארקל םלצה לש הנכהה ךילהת לש ותישאר
.םוליצה בוציעל ךרדהו םיעצמאה ונבולי יאמבה ןיבל

ורקבי ,םלצהו יאמבה ושביג םתואש תונויערה תא תואיצמה ןחבמב דימעהל ידכ
םירומא רשא םוליצה ירתאב (הרואתה שיאו לוקה שיא ,קיפמה םגו) יאמבהו םלצה
:םיאבה םיטביהב םוליצה רתא תא ןחבי םלצה .טרסב םלטצהל

ינש ןיב בוליש וא יעבט רוא ,יתוכאלמ רוא - ותושרל םידמועה רואה תורוקמ .א
.תורואה יגוס

.םימלטצמה תאו המלצמה תא דימעהל ןתינ ןהבש םוליצה תויווז ןה המ - ללחה .ב

וליא ,םלטצמה ללחב םמוקימ והמורתאב םימייק םיטירפ וליא - ללחה בוציע .ג
.רתאב םירסח טירסתב םישורדש םיטירפ

.רתאה בייחמש םוליצל רזעה יעצמא םה המ .ד

:רוכזל בושח
,לעופב םלטצהל רתאה רומא ןהבש תועש ןתואב םייקל שי םוליצה רתאב רוקיבה תא
.םינורתפ ןהל אוצמל תוסנלו תויעבה תא רתאל ידכ תאזו

לש יפוסה טפירקס גניטושה תא ושבגי יאמבהו םלצה םוליצה ירתאב רוקיבה רחאל
.טרסה/הבתכה

תטרופמ המישר ןיכהל םלצה רומא הז שגפמל .קיפמה םע אוה ישילשה שגפמה
ןורחאל דעו המלצמ דויצמ לחה ,טרסה תא םלצל שי םהבש םיעצמא לש תקיודמו
.הרואתל רזעה יעצמא יטירפ

  םינייניעה ןכותל הרזח

(ןישקדורפ) םוליצה בלש .5.4

טרס לש םוליצה יבלשמ םתוהמב םינוש םניא הדועת טרסו הבתכ לש םוליצה יבלש
תינכט הטילש תלוכיו תונכה ןתוא בייחמ הדועת טרס וא הבתכ לש םוליצ .יתלילע
:םייזכרמ םילדבה ינש םימייק תאז םע דחי .דויצב

םוליצה ןונגסמ ללכ ךרדב הנוש הדועתה טרס וא/ו הבתכה םוליצ ןונגס .א
הדועת טרסב םוליצה ןונגס .הלילעה טרס לש ןורחאה טרפל דע ןנכותמהו דפקומה
לע תובר םימעפש איה רבדה תועמשמ .חטשב םירוקה םיעוריאה ךמס לע םעפ אל עבקנ
השענ אוהש ךכב ליבגמ ףתכהמ םוליצה ."ףתכ תמלצמ" הנוכמש המב שמתשהל םלצה
עיגהלו הרוגס הלט תשדע תרזעב ףתכהמ םלצל השקש ךכבו ,םלצה לש ופתכ הבוגמ
תוישפוח רשפאמ ףתכהמ םוליצה ינש דצמ .הבוצחמ ומכ ביציו רוגס םיירפל
םישחרתמה םיעוריאה לש בחרנ יוסיכ תורשפאמ הלאו ,םוליצה תעונתב תודיינו
.םוליצה רתאב

,םיירפה הנבמב תוימתסלו היציזופמוקב הדפקה יאל ץורית וניא ףתכהמ םוליצ
םע דחי הז בצמב םג םיירפה תא ןנכתי םלצהש ךכל הבר תובישח תמייק ןכלו
.יאמבה

איה ףתכהמ םוליצב תויזכרמה תויעבהמ תחא יכ רוכזל דחי םג יאמבהו םלצה לע
.הבחר השדעב בחרנ שומישב רבודמש ןוויכ הכירעל דואמ השק הז ןונגסש הדבועה
םלצל רוכזל דיפקהל םלצהו יאמבה לע ךכיפלו ,םיטוש-גנולב יוביר איה תועמשמה
בולישה .הכירע תלוכיו ןורמת ךרועל רשפאל ידכ תאזו ,םהינימל בירקת ימוליצ
תויהל םלצה לע ןכלו ,טושפ וניא הבוצח יבג לע םוליצל ףתכ תמלצמ תדובע ןיב
.ןיישקדורפ-הרפה בלש לש תונכהה ךותמ תאזו ,םוליצה רתאב שחרתמל שארמ עדומ

,עבצה ,ןהבש תונומת לילבל טרסה תא ךופהי הז הרקמב םימוליצה ןונכת רסוח
.ןויגיהו תועמשמ ירסח ויהי טרסה לש בצקמהו הריוואה

טרסהו הבתכה לש םוליצה ןונגס תעיבקב עירכמ אוה ףאש ףסונ בושח אשונ .ב
.ןויאירה ןונכת ונה ידועיתה

ןונגסמ קתונמ וניא טרסב תורחא תויומד םע וא הליבומ תומד םע ןויאירה
תניחבמ ןה ןויאירה לש םוליצה תריווא תא ןנכתל םלצה לע .ולוכ טרסה וא הבתכה
הברהב םלטצהל לוכי ןויאיר .(הרצ וא הבחר) השדעה לדוג תניחבמ ןהו הרואתה
.ץוח רתאב ,רדחב ,ןפלואב ,הבישיב ,הכילהב :המגודל ,תורוצ דואמ

ןיב רשקה תא יוטב ידיל איבהל םלצה תא תבייחמ ןויאירה תרוצ לע הטלחה לכ
ןבומכ תבייחמ וז הדבוע .ןויאירה םוליצ ןונגסל ולוכ טרסה לש םוליצה ןונגס
.חטשב תקיודמ הדובעו ימדקמ ןונכת

תושיגרו תונרע ,זוכיר לע רומשל בייוחמ הדועת טרס לשו הבתכ לש םלצ .ג
הדועתה טרסב םלצה לע ,תורחא םילימב .םלוצמה םיירפל ץוחמ םג השענל םיהובג
ןוכנה עגרב עירכהל תעדל ידכ וביבסמ םישחרתמה םיעוריאל עדומ תויהל הבתכב וא
בר לוגרת רחאל תשכרנ וז תונמוימ .בושחו ןיינעמ עוריאב ותמלצמ תא דקמל
.הדועת יטרסו תובתכ םוליצב ןויסינו

םה םימוליצה תיברמ הדועת טרס וא הבתכ םוליצב יכ רוכזל םלצל בושח
םלג רמוחו תואלמו תופסונ תוירטב ,דויצה תוניקת תקידב םיבייחמה ץוח ימוליצ
.בר

  םינייניעה ןכותל הרזח

ידועתה טרסהו הבתכה תרואת .5.5

שי ןרואתל .וב הפוצל טרסה תריוא תא םגרתלו קינעהל איה טרסב הרואתה דיקפת
לכל ,תועמשמ שי רוא םתכ לכל .עבצו לצ ,רואל טרסה תריוא םוגרתב בושח דיקפת
תרצוי המגודל תידוגינ הרואת .תעדומ הניא איה םא םג ,הפוצה לע העפשה שי עבצ
.תוחונינו הינומרה לש השוחת תרצוי הכר הרואת .חתמו דחפ ,המיא לש השוחת

םורט בלשב .הקפההו הקפהה םורט ךילהת ךרוא לכל ףתושמב םידבוע םלצהו ןרואתה
םאתהב ,ומע דחיו םלצ םע דחי םוליצה ירתאב םירויסב ןרואתה ףתתשי הקפהה
.םיאתמה הרואתה ןונגס תא רתא לכל שבגי ,רוציל יאמבה שקבמש הריוואלו טירסתל
תויעב לע חוודיו ,רתאו רתא לכב למשחהו רואה תורוקמ תא ןרואתה קודבי ףסונב
.קיפמל

לע הנושארבו שארב דיפקהל וילע ךכיפלו ,למשח םע עגמ תבייחמ ןרואתה תדובע
שובללו ,םיילענ לוענל ןרואתה לע .םייתוחיטבו םיריהז ,םירדוסמ הדובע יללכ
לצ אלל םיניקת םיעקשהו םיעקתהש תדמתמ הקידב ךות ,םוח ינפב תודימעה תופפכ
.למשחל תורבחתה ינפל ,קפס לש

הנועבו תעב םינגזמ רפסמ תלעפה לשכ איה םיסנפה לש למשחה תכירצש רוכזל בושח
הקפהה םורט ךילהתב ךכיפל .ולא תומצעב דמוע למשח רוקמ לכ אל ןכלו ,תחא
.הרואתה תא רבל ןתינשו ןיקת לוכהש םוליצה ירתאב ןרואתה קודבי

םימייק ךא ,חטשב תוסנתה ךות רקיעב דמלנש בכרומ אשונ ונה הרואתה בוציע
.הרואתה בוציעל סיסב םיווהמה םיללכ רפסמ

רוא תורוקמ

:םוליצב שמתשהל םיגהונ ונא םהבש רוא תורוקמ ינש םימייק

.םיבכוכ ,חרי ,שמש :עבטב ורוקמש רוא לכ - יעבט רוא .א

.םיסנפמ ורוקמש רוא - יתוכאלמ רוא .ב

רדחב םלצל תורשפאה תמייק םעפ אל ,ץוח ימוליצב ונתוא שמשמ יעבטה רואה
.הרואתל סיסבכ ,גג ,תותלד ,תונולחמ עקובה רואב שמתשהלו

םימעפ יכ תעדל בושח ךא ,הלילו םינפ ימוליצב ונתוא שמשמ יתוכאלמה רואה
לצומ רוזאב םימוליצב :המגודל .ץוח ימוליצב יתוכאלמ רואב םישמתשמ ונא תובר
.םיללצ םילעהל ידכ םיסנפב שמתשנ

יעבט רוא ןיבל תיתוכאלמ הרואת ןיב בוליש איהו תפסונ תורשפא םג תמייק
.םירוגס םוליצ ירתאב

.ןיוולק תרוטרפמט ארקנה דחוימ תורוטרפמט םלוס תרזעב ראשה ןיב דדמנ רואה
וללה תויגרנאה .םיפלא לש תודיחיב רואה קיפמש תויגרנאה תא דדומ הז םלוס
,רתוי "םח" רואה ךכ רתוי ההובג הרוטרפמטהש לככ .עבצ תרוצב ןיעל תומגרותמ
רמולכ ,רתוי "רק" רואה ךכ רתוי הכומנ הרוטרפמטהש לככ ;רתוי םודא רמולכ
.םילוחכה תחפשמל ךייש

תוליוכמ ואדיווה תומלצמ לכו ,שמשה רוא לש הרוטרפמטה תדימ איה 'ק 5600
.וז הרוטרפמטל

שי .עונלוק/ואדיו ימוליצל דחוימב דעוימה סנפ קיפמש הרוטרפמטה איה 'ק 3200
םוי תרואת לש בצמ ןיב ריבעמה דחוימ רותפכ שי תובר ואדיו תומלצמבש בל םישל
.תיתוכאלמ הרואת לש בצמל

םיסנפ יגוס .א

יפ לע םידדמנ םיסנפה .תיתוכאלמ הרואתב שומישל םיסנפ יגוס המכ םימייק
םירזועה םירזיבא םימייק םינושה םיסנפל .םירזפמ םהש רואה תמצעו הרוטרפמטה
.הרואתה תא דקמלו ןווכל

רוא ירזפמ םיסנפ (1

תונתשמ תומצעב תיסחי בחר חטש ריאהל םירזוע רשא ןגולה תורונמ ילעב םיסנפ
לעב רותפכ תרזעב ןרקה בחור לע טולשל תורשפא תמייק ולא םיסנפב .W800 -מ לחה
ביכרהל רשפא ולא םיסנפל .רתוי דקוממ רוא ינשה ,רזופמ רוא דחאה ,םיבצמ ינש
תותלדה .הרואתה ףוג םינפ יפלכ תורגסנו תוחתפנה םייפנכ ןיעמ ,"תותלד"
קיזחמ םייק ףסונב .סנפהמ תעקובה רואה ןרקב רתוי הבוט הטילש תורשפאמ
םינוש םירטליפ חינהל םילוכי ונא וכותבו ,הרואתה ףוג לע בכרומה םירטליפה
.העבצ תאו הרואתה תמצע תא םינשמה

השדע יסנפ (2

.W650 -מ לחה תונתשמ תומצועב תדקוממ הרואתל רקיעב םידעוימ השדעה יסנפ
.רואה ירזפמ םיסנפה לש ולא תמגודכ םיביכרמ השדעה יסנפל

"ךר רוא" יסנפ (3

ףוג לא ללכ ךרדב הנופו רתסומ םהלש הרואתה ףוג רשא תושדע אלל םיסנפ
רזופמ סנפהמ עקובה רואהש ךכ ,ץוח יפלכ רואה תא רזפמה ,(רוטקלפר) רוא ריזחמ
.תוללצה תעינמלו םיבירקת םוליצל םידעוימ ולא םיסנפ .הכרו הדיחא הרוצב

"הרק הרואת" יסנפ (4

תאוושהו לודג חטש יוסיכל םידעוימ ,הרק הרוטרפמטב הרואת ףוג ילעב םיסנפ
.יתוכאלמ רואל יעבט רוא ןיב הרואת

(רוטקלפר) רוא ריזחמ .ב

דחוימ יוסיכ וילע שיש חטשמ אלא הרואת ףוג לעב סנפ וניא רואה ריזחמ
רואה ריזחמ .הפיקע וא הרישי הרוצב םלטצמה ףוגה לא ,ףוג לכמ רוא ריזחמה
זולק ימוליצ תמגוד ,םצמוצמ חטש ריאהל ךרוצ שי רשאכ ץוח ימוליצב שמשמ רקיעב
.לצב פא

הרואת טס תיינב תונורקע

םיסנפב םישמתשמ ונא ,המגודל בשוי םדא ןב ריאהל ידכ ,יסיסב הרואת טסב
:אבה ןפואב

Key סנפ

לודג קלח ריאהל אוה ודיקפת .םיסנפה ראשל חתפמ - אוה ןכ ומשכ ,"יק"ה סנפ
45-ל הבורק תיווזב ללכ ךרדב ותוא דימענ ונאו ,ללחב םלטצמה טקייבואה לש
הלודג ללכ ךרדב היהת ולש ןרקה רוזיפו סנפה תמצע .םלטצמה טקייבואהמ תולעמ
.םירחאה םיסנפל האוושהב רתוי

Fill סנפ

וניאש "יק"ה סנפמ האצותכ ורצונש םיללצה תא אלמל איה "ליפ"ה סנפ לש ודיקפת
הניפב דימענ "ליפ"ה סנפ תא .םלטצמה טקייבואהו הרואתה חטשמ לכ תא הסכמ
תובר םימעפ היהת ןרקה תיווזו רואה תמצע .המוד תיווזב "יק"ה סנפל תידגנ
הניא "ליפ"ה סנפ לש הרטמה יכ רוכזל בושח ."יק"ה סנפ לש וזמ רתוי הנטק
.תנזואמ הרואת רוציל אלא םיללצה תא ןיטולחל לטבלו םיירפה תא רואב ףוטשל

Back סנפ

הז סנפ לש ותרטמ "קב"ה סנפ ידי לע םירצוי םלטצמה טקייבואל תירוחא הרואת
ןיב דירפהל איה תפסונ הרטמ .םלטצמה טקייבואה לש ירוחאה קלחה תא ריאהל איה
ירוחאה ודצמ תולעמ 45-ל הבורק תיווזב ןווכנ סנפה תא .םלטצמה טקייבואל עקרה
.רשפאה לככ ההובג ,טקייבואה לש

תבכרומ הרואת םינוב ונא הז סיסב לע .הרואת לש תיסיסב הדמעה ןבומכ וז
םיפסונ םיטרפ םימייק םיירפה קמועבו ןויאיר םימלצמ ונא רשאכ ,המגודל .רתוי
ריאתש הרואת עקרה יפלכ תידדצ תיווזב הנבנ ,םיירפב םתוארהל יוארו בושחש
תמצעמ רתוי הלודג היהת אל ולש רואה תמצעש ךכ סנפה תא ןווכנו ,ולא םיטרפ
ןייאורמה דיל רשאכ םג לעפנ ךכ .םלטצמש יזכרמה טקייבואה תא םיריאמה םיסנפה
.ףושחל הצרנש םיטרפ ויהי וינפל וא

,לודגו בחר רדחב המגודל ,םלצל םיצור ונא ותואש לודג חטש םייק רשאכ
הרקתה יפלכ םיסנפה תא ןווכל לכונ ,םצמוצמ םיסנפ רפסמ םידמוע ונתושרלו
הדובע תרוצב .הטמ יפלכ רוא ריזחמ ןבל עבצ היפלש תילקזיפה הדבועב רזעיהלו
"חיטשת" לבקנש האצותה יכ תעדל בושח .חטשמה ינפ לע רזופמו ךר רוא לבקנ וז
םיסנפ דימענ ןכ םא אלא ,םיטרפב םישגדה הרסח היהת הנומתה רמולכ ,הנומתה תא
.םיטרפה תשגדהלו קוזיחל םיפסונ

היושעה הדבוע ,הרישי הרואתב רשאמ רתוי הכומנ רואה תמצע תמר תרזוח הרואתב
תושיגר תולעב תומלצמב דחוימב ,ואדיווה תטלקהב הנומתה תוכיא לע עיפשהל
.הכומנ

תאו "ליפ"ה סנפ תא ופילחיש רוא יריזחמ ינשב ללכ ךרדב שמתשנ ץוח ימוליצב
ילארשיה שמשה רואש רחאמ ,תואיצמה ביוחמ רואה יריזחמב שומישה ."יק"ה סנפ
.םלטצמה לש וינפ לע םיללצ תברו תידוגינ דואמ הרואת רצוי

ןוויכ ,דיב םקיזחהל אלו הבוצח לע רואה יריזחמ תא דימעהל דואמ יוצר
.םלטצמה לש םינפה לע דוציר תרצויו הביצי הניא דיב הזיחאהש

  םינייניעה ןכותל הרזח

הרואתבו םוליצב םיליגרת 5.6

יזכרמ-ינמיה דצב איה תינוכמה רשאכ תינוכמ לש העונת ירחא המלצמב ובקע .1
.םיירפה לש

.הובג ץע לש עזג ,הלעמ יפלכ העונתב ,טוש םוידמב ומלצ .2

.לצל םיסנכנו םיאצוי םירפה ןוסכלאב םיכלוה םישנא ינש ומלצ .3

.לסרודכ םיקחשמה םינקחש ינש רחא הבחר השדע תלעב ףתכ תמלצמב ובקע .4

דע םוזה ןונגנמב ושמתשהו טקייבוא לומ לודג קחרמב ומקמ םכתמלצמ תא .5
.פא זולקל ועיגתש

.םיבשוי םישנא ינש םע ןויאירל הרואת טס ונב .6

תיטסרטנוק היהת הרואתה םעפש ךכ ,דמוע םדא לומ הרואת טס ודימעה .7
.הכר םעפו ,(תידוגינ)

.ןורדסמב םיכלוהה םישנא ינשל הרואת טס ונב .8

.טוש םוידמב םוליצל רוא יריזחמ ינש ומקמ .9

  םינייניעה ןכותל הרזח

הכירע תונונגס .6.1

לכב רמוחו לק ,םימוליצה רחאל טרסה לש שדחמ ותדילל םעפ אל תלשמנ טרס תכירע
קר םצמטצמ וניא הדועתה טרסב ךרועה לש ודיקפת .הדועת טרס תכירע יבגל רומאה
הדועתה טרסב ךרועה םימעפה תיברמב אלא ,טרסה תלילע קודיהלו ןוכנ רוביחל
,רורב הנבמ ידכל םשוביגו טרסה לש םינכתה תריצי לע יאמבה םע דחי יארחא
.הפוצה יניעב שגרמו ינויגה

תמועל תאזו ,ותכירע ןמזב טרסה תיינבב רתוי בר שפוח שי הדועתה טרס ךרועל
הז שפוח .יומיבה ןונגסו טירסתה ביתכמש יתמרדה הנבמב לובכה יתלילע טרס ךרוע
,תונושה הכירעה תוקינכטב הבחרו הקימעמ הטילשב הדועתה יטרס ךרוע תא בייחמ
הנבמ אשונב תוטלחה לבקל תלוכיב רקיעבו ,םינושה הכירעה תונונגס םע תורכיהב
.ןכותו

הבש הכירעה תכרעמ לש היגולונכטב םג טולשל ךרועה בייח ולא םירושיכל ףסונב
ולקי הכירעה תכרעמ הקינעמש תויורשפאה םע הקימעמ תורכיה .ויטרס תא ךרוע אוה
הנומתה תכירעב לקתיי ןהבש תויעבל םייתריצי תונורתפ אוצמל ךרועה לע םעפ אל
.טרסה לש לוקהו

םיבלשב יאמבהו ךרועה לש הדובעה יכרד םע תורכיהב רקיעב דקמתנ הז קרפב
.הכירעה לש םינושה

;ןויגיה תרסחו תימתס הרוצב טושל טוש רבחמה יאנכט תניחבב וניא ךרועה
.בצקמו םוקמ ,ןמז לש ןויגיה לעב רופיס ורציש ךכ םיטושה תא רבחל ודיקפת

ןפואה איה םתוהמש ,תיסיסבה תיעונלוקה הפשה יללכב טולשל ךרועה לע ךכ ךרוצל
טוש גנול רבחנ םא ,המגודל .תינכות תועמשמ םירצויו םיטוש ינש םירבחתמ ובש
דלי לש פאזולק לש ףסונ טוש םע לאמשל ןימימ ףונ תמלצמה המלצמ תעונת ללוכה
.ףונב ןנובתמ דליהש הנקסמ קיסי הפוצה ,לאמשל ןימימ תוזז ויניעש

:םירבד השולש השעמל ונרצי םיטושה ינש ןיב הזה רוביחב

.טרסה רוביגל טבמ תדוקנ ונקנעה *

.םילימב תאז ראתל ונילע היהש ילבמ דליה ןנובתמ המב הפוצל ונראית *

ןומזתב טושה תא ונכתחש ךכ ידי לע ףונב דליה לש הייפצה ןמז תא ונרדגה *
.דליה לש ויניע תעונת תא םאות ונל הארנש

ךכבו הפוצה רובעב ןמזהו םוקמה יגשומ תא תחא הרדגהל ונמצמצ הכירעה ידי לע
.הכירעה תועצמאב טרסה רופיס תא רפסל תורשפא דוע ונמרת

םימייק ,תורפסהו הקיזומה תמגוד ,ןיטולחל םירחא םימוחתמ םיעדוי ונאש יפכ
םיטפשמ ואצמת רפס לכב .רופיסה תא םיריבעמ ונא הבש ךרדב םינוש תונונגס
ידכ דע רצקמ וא ערואמ בר טוריפב ראתמ רפוסה םהבש םיטפשמ ,םירצקו םיכורא
בצק םיתעל ,ריהמ בצק רצוי םיטפשמה ןיב קוסיפה םימעפל .וירואית תא דחא טפשמ
קר םיתעל ,ליבקמב םישחרתמה םיעוריא ינש רפוסה ראתמ הקספ התואב םיתעל .יטא
םיטפשמ םירצוי ונא םיטושה רוביח ידי לע :הכירעב םג ךכ .דחא עוריא
לש הרימאלו ךרוצל םאתהב ולכה םייטא וא םייבצק ,םירצק וא םיכורא םייעונלוק
.ולוכ טרסה לשו הנצסה

.םידחא הכירע תונונגס םידמוע ךרועה תושרל

:םיירקיע םיינש ריכזנ

'זאטנומה .א

הליבקמ הכירע .ב

  םינייניעה ןכותל הרזח

'זאטנומה תכירע .6.2

'זאטנומה תכירע

רצוי וניה 'זאטנומה .הרבעש האמה תליחתב דוע ןייטשנזיא ייגרס ידי לע החתופ
:םיביכרמ העברא תועצמאב םידגונמ םיטוש רוביח תועצמאב יתמרד חתמ

םוליצה תיווז *

םיירפה לדוג *

עבצ *

(ןמז) טושה ךרוא *

ךותמ "הסדוא תוגרדמ" עודיה עטקב אוצמל ולכות ךכל רתויב הבוטה המגודה תא
ולכות תופסונ תואמגוד .ןייטשנזיא ייגרס לש "ןיקמויטופ ברקה תיינוא" טרסה
,"תוימואל ןיב תומיזמ") קוק'ציה דרפלא לש ולא תמגוד םיבר חתמ יטרסב אוצמל
("יעישתה רעשה" ,ר"יידה" ,"ןואט הני'צ") יקסנלופ ןמור ,("םירופיצ" ,"זפוט"
טוקס ילדיר ("ישימחה טנמלאה") ןוסב קול ,("הלוז תורפס") וניטנרט ןיטנווק
.("זיאולו המלת")

ןתינ ותואש לוקספב 'זאטנומ םג םייק הנומתב 'זאטנומה דצל יכ רוכזל בושח
.הנומתה דצל לוקה תכירע ידי לע רוציל

ןכלו ,םייתמרד םיעוריאל חתמ תריציב בושח דיקפת 'זאטנומל הדועת יטרסב
.םימוליצה ינפלש המלצמה טירסת בלשב דוע 'זאטומה תריצי תא שארמ ןנכתי יאמבה

  םינייניעה ןכותל הרזח

הליבקמ הכירע .6.3

רטופ ןיוודא לש וטרסב עונלוקה ימי תישארב איה םג החתופ הליבקמה הכירעה
תונמדזהה הפוצל הנתינ ,עונלוקב הנושארל ,ובש םליא טרס "לודגה תבכרה דוש"
הכירעה .ליבקמב םתכירע ידי לע תינמז וב םישחרתמה םיעוריא ינשב תופצל
חתמ רוציל רזועש ןונגס ,הדועת יטרסב בטיה רכומו לבוקמ ןונגס איה הליבקמה
.עוריא ותוא לע תונוש טבמ תודוקנ גיצהל עייסמ ינש דצמו ,דחא דצמ יתמרד

עבמה תא ןווגל ,טרסה ךרועל רוזעת וללה תוננגסה ינש םע הקימעמ תורכיה
.וב הפוצה לצא ןיינעל םורתתו טרסה לש בצקהו

  םינייניעה ןכותל הרזח

הכירעב הדובעה יבלש .6.4

גניגולו הייפצ - א בלש

הנשי ךכיפלו ,דואמ הבר ללכ ךרדב איה הדועת טרסב תמלוצמה םלגה רמוח תומכ
.םלוצמה רמוחה םע ךרועה לש ותורכיהל הבר תובישח

:תורדגומ תורטמ רפסמ הייפצה בלשל

.םלוצמה םלגה רמוח םע תורכיה *

.הכירעל םייוארה םיטושה ונמוסי ובש קיודמ גניגול תביתכ *

.םייקה רמוחה ךותמ ירשפא טרס הנבמ לע תינושאר הבישח *

תא םיריבעמ ונא ובש ,היצטיגידה בלש רובע ןומיסה איה גניגולה תביתכ תובישח
ןיאש ןוויכמ .הכירעה תכרעמ לש חישקה קסידה לא תומלוצמה תוטלקמ םלגה רמוח
ןורכיז לע יוצר אל סמוע רוציל לולע אוה ירהש ,םלגה רמוח לכ תא ריבעהל ךרוצ
.טרסה תכירעל םיטנוולרה םיטושה תא קר גניגולה ספוטב רחבנ ,לבגומה בשחמה

גניגול

______________________ :ךרועה םש ______________________ :טרסה םש
__________________ :ךיראת

תטלק 'סמ טושה רואית .T.C רפסממ .T.C רפסמ דע תורעה
לוק אלל טושה 01:2303 01:2305 פא זולק יתור 1
01:2305 01:2309 יתור + רימא 2
01:2309 01:2306 רימא 3


טרסה הנבמ תכירע - ב בלש

טרסה לש תללוכה הנומתה יאמבהו ךרועה ינפב רהבתהל הליחתמ גניגולה בלש רחאל
.הליחתמ טרסה הנבמ לע הבישחהו

רפסמל תוסחייתה ךות ךרועל יאמבה ןיב ףתושמב ושעיי טרסה הנבמ יבגל תוטלחהה
:םייסיסב םילוקיש

.טרסה רוביגכ רוחבל שי ימב םלוצמה רמוחה יפ לע .1

יראניל וקב גצוי אוה םאה :טרסה רופיס לש יתמרדה ךלהמה גצוי דציכ .2
הנבמה םאה ?ליבקמב תויושחרתה רפסמ וא חתפתמ ,(ג הדוקנ דעו א הדוקנמ ךשמתמ)
?הלחתהל ףוסהמ רפוסי רופיסה ובש "קב-שאלפ" היהי

ואוביש בושחש םירחא םיאשונ םג םנשי טרסה קסוע ובש יזכרמה אשונל טרפ םא .3
?טרסה ךותב םמוקמ ןכיה ,יוטיב ידיל

?טרסה קלוחמ םהיפלש םייזכרמה םיקרפה םה המ .4

?ומלוצ אלש םיפסונ םירמוחב שמתשהל ךרוצ שי םאה .5

?תויפרג תורתוכב קפתסהל ןתינש וא ,הרהבה םשל רושיק ירבדב ךרוצ שי םאה .6

?ולוקב רופיסה תא רפסי טרסה רוביג םאה .7

,טרסה רוביג תאו רופיסה תא ריאהל םירזועה טרסה לש הנשמה ירוביג םה ימ .8
?טרסה הנבמב םמוקמ המו

הכירעה בשחמב םירמוחה ןוגרא - ג בלש

יפ לע םניימלו םלגה ירמוח לכ תא ןגראל בייח אוה ךורעל ליחתמ ךרועהש ינפל
אל תוכרעמב הכירע תנכות לכב תמייק ןוגראה תדובע תבוטל .ינושאר רדס
הווהיש םש תתל שי הירלג לכל .תוירלג רוציל תורשפא (תובשחוממ) תויראניל
תתיכב ומלוצש םיטושה לכ המגודל ךכ .הב םיזכורמה םיטושה ללכל ףתושמ הנכמ
."" םשה תא אשיתש תחא הירלגב וזכורי רפס תיב

הנצס לכבו ,ירשפאה תונצסה רדס תא יאמבהו ךרועה ובתכי תוירלגה ןוגרא דצל
רתויב עיפוהל לוכי דחא אשונש ןבומכ .תוירלגב םיעיפומש םיאשונה ובתכיי
.תחא הנצסמ

.ךשמהב ךרועה לש הדובעה ךילהתל הבר תובישח הז בלשל

הכירעה - ד בלש

:השולשל קלחתמ הכירעה בלש .לעופב הכירעה בלש ליחתמ תוירלגה ןוגרא רחאל

ילבמסאה בלש *

.הנבמהמ עבונה ינויגה רדס יפ לע הנצס לכב םיטושה תא םיכרוע הז בלשב
תא השעמל םיעבוק ילבמסאה בלשב .רחבנש תונצס יפ-לע עצבתהל הלוכי הדובעה
.יללכ ןפואב טרסה לש הנבמה

טאק-פארה בלש *

.רדס יפ לע וזל וז ןתוא םירבחמו תונצסה תא םיכרוע ונא ובו ירקיע בלש והז
ללוכה הנבמב ןיחבהל רבכ ןתינ הז בלשב .תונצסל םאתהב לוקספה תא םיכרוע ןכ
בלשה םג הז .תונצסה ןיב םירבעמה תא שבגלו תונצסה לש ימינפה הנבמבו טרסה לש
איה ןיא םא ,התוא דירוהלו ,טרסב הנצס לכ לש התובישח תא ןוחבל ןתינ ובש
.טרסב קוסעל ונרחב םהבש םיאשונב תקסוע איה ןיא םא וא טרסה תא תמדקמ

טרסה לש בצקה תא ןובשחב תחקל תבייח הנצסו הנצס לכ לש תימינפה הכירעה
תדוקנל ףיקע וא רישי ןפואב סחייתהל רקיעבו ,ולש הכירעה ןונגס תא ,ולוכ
אוה הז בלשב ךרועה דיקפת .טרסה אשונ תא גיצהל הליחתכלמ רחבנ הנממש טבמה
.ותרימאו ונונגס ,טרסה בצועי וב בלשה הזש םושמ רקיעב עירכמ

תוינושאר תובוגת לבקל ידכ להק ינפל הנרקה םייקל ללכ ךרדב גוהנ הז בלשב
תא הנשנו תונצס שדחמ ךורענ םעפ אל .טרסב תומייקש תויעבה יבגלו הנבמה יבגל
.ולא תובוגת יפ לע טרסה הנבמ רדס

(טאק ןייפ) קתועה רומיג בלש *

בלשב .ןייל ןואה תכירע תכרעמל ותרבעה ינפל טרסה תכירעב ןורחאה בלשה והז
לכבתורתוכ ףיסונ ,ךרוצ שי םא הנומתל םיטקפא ףיסונ טרסה הנבמ תא שטלנ הז
תטלקהו סקימל הדרוה ינפל ןבומו רורב עמשיי לוקספהש דיפקנו ,ךרוצ שיש םוקמ
.ןייל ןוא תכירעל ןכומ טרסה תינכט הניחבמש דוונ :תורחא םילימב .תוניירקה

לוק ספ תכירעו בוציע - ה בלש

דחוימ ןפואב לפטל ךרוצ שי ,הנומתה לש יפוסה הכירעה בלש םייתסהש רחאל
.לוקספב

הנצס לכ לע ורבעי יאמבה םע דחיב ךרועה ,יפוסה סקימה בלשל רבוע טרסהש ינפל
םיטקפא תמגוד ,לוקספל ףיסוהל שיש םיביכרמה תא הרובעב ורחביו ,הנצסו
.הקיזומו

הדועת יטרסב ללכ ךרדב יכ רוכזל בושח ךא ,ןבומכ ,םעט לש ןיינע איה הקיזומ
םיענמנ םיבר הדועת יטרסב .הלילע יטרסב התובישחמ הנוש תובישח הקיזומל
.לוקספב יתוהמהו יזכרמה קלחה םה חטשהמ תולוקה .הקיזומ ףיסוהלמ םיאמבה

תונווגמ תויורשפא ןוחבל ,ילקיזומ ריקחת תושעל ךרוצ שי הקיזומ םיאתהל ידכ
ומכ הקיזומה .בטיה םירכומש הקיזומה תונונגסמ אקווד ואלו ,רשפאה לככ תוברו
.רחבנה עטקה לש אשונבו הריוואב ךומתל תבייח הכירעהו םוליצה ,הרואתה

ךותב לוקה לש הביטקפסרפ ,םיטקפאהו הקיזומה תומצע לש הריחב אוה אבה בלשה
ךכ ךותמו ,עטקב םיטקפאה הקיזומה דיקפת והמ טילחהל בייח ךרועה .רחבנה עטקה
.המצעה תא רוחבל םג

סקימ - ו בלש

.לוקה סקימל טרסה תא ןיכמ ךרועה ובש בלשה עיגמ ,טלקוהו ןמוס לוכהש רחאל

:המגודל .תרדוסמ הרוצב םינושה לוקה יצורע ןיב ךרועה דירפמ סקימה בלשב
תא ,ינש לוקספב תוניירקה תא ,ןושאר לוקספב םיגולאידה לכ תא ךרועה דירפי
דירפהל םג ןתינש ןבומכ .יעיבר לוקספב הקיזומה תאו ,ישילש לוקספב םיטקפאה
.הלש לוקספהו תומד לכ - םיינשמ םילוקספ רוצילו םיגולאידה תא

היהת לוקספה תוכיאש ךכ ,סקימה תדובע לע טולשל תעייסמ םילוקספה תדרפה
םוקמל סקימה ינפל ומצע ינפב לוקספה תא "דירוה"ל יאדכ ללכ ךרדב .תיתוכיא
םויה תמייקש הנכות תרזעב עטק רחא עטק וילע דובעלו קסידב הנומתהמ דרפינ
.תבשחוממ הכירע תכרעמ לכב תיסיסבה התרוצב

ללכ ךרדב .הכירעה תדובע לולכמב סקימה תדובע ןמז תא ןובשחב תחקל בושח
ןמז .תוחפל תורמשמ יתש תכרוא תוקד הרשע-שמח דע רשע לש טרסל סקימה תדובע
.תוחפל תורמשמ יתש אוה םג ךרוא סקימה תנכה

אציש עטק היהי אלש דואמ דיפקנו ,הנומתל הרזח לוקספה תא רבחנ סקימה רחאל
.ןורכניסמ

  םינייניעה ןכותל הרזח

הכירעב םיליגרת 6.5

.הקד לש 'זאטנומ וכרעו ומלצ ,ובתכ .1

.הליבקמ הכירע לש הנצס וכרע .2

.םכלש טבמה תדוקנמ שדחמ התוא וכרעו הבתכ וטילקה .3

תא ואיבה .תוניירקו םיטקפא ,הקיזומב שומיש ךות הבתכל לוקספ וכרע .4
.סקימל לוקספה

:םיאבה הדועתה יטרסמ דחא לש הכירעה הנבמ תא וחתנ .5

קפוא דוד - "תיבה"

זלש ילו'ג - "ןי'גנס"

ןרוג תימע - "תורייתל הבוט התיה 62 תנש"

ירבצ ןורוד - "המחלמ טרס - ןאש תיב"

ןוטיס ינד - "ופאק"

רוד ןב הנרוא - "איהה המחלמה ללגב"

  םינייניעה ןכותל הרזח

לוק .7.1

דוגינב .רתויב הדבכ ידועית טרסב הטלקההו לוקה שיא ויפתכ לע אשונש תוירחאה
םינקחש תרזעב חטשב ושענש תוטלקהה תא רזחשל םעפ אל ןתינ םהבש הלילע יטרסל
תא תבייחמ וז הדבוע .רוזחש עצבל דואמ השק הדועת טרסבש ירה ,הטלקה ןפלואב
.הדועתה טרסל םימוליצה בלשב תקיודמ דואמ הדובעל לוקה שיא

לוקה שיא בייח ,הדועתה טרסב חטשה תטלקה הביצמש תוהובגה תושירדב דומעל ידכ
תוכיא תא גישהל ידכ ,חטשב לקתיהל יושע אוה ןהבש תויעבה יגוס תא בטיה ריכהל
ןיב תללוכ וזכ תורכיה .םישק םעפ אלו םינתשמ םיאנתב רתויב הבוטה הטלקהה
.ותושרל דמועה הטלקהה דויצב האלמ הטילש ראשה

  םינייניעה ןכותל הרזח

םינופורקימ יגוס .7.2

.תילמשח היגרנאל לוק תייגרנא ךפוהה ןופורקימה אוה יסיסבה הדובעה ילכ
איה תילוק היגרנאל תילמשחה היגרנאה תא תכפוהה המגרפאידה לש ימינפה הנבמה
.םינופורקמה יגוס תא הרידגמש וז

:םיאבה םיביכרמב הזמ הז םילדבנ םינופורקימה

.לביצד חנומה תועצמאב דדמנה - שערל תוא סחי *

.לוקה לש תויגרנאה ןיבל תוילמשחה תויגרנאה ןיבש סחיב תדדמנה - תושיגר *

אוהש עדימל ןופורקימה לש ותבוגת תא תאטבמה - (תויבטוק) תירלופ תונעיה *
.ריוואה ללחב טלוק

.םיטלוק םהש ילוקה עדימל םתבוגת יפ לע םינופורקימ ןיב ןיחבנ ונא

ינוויכ-דח ןופורקימ

תברקב םיכומנ םירדתל שיגרו הרצ תיסחי תיווזב טלוק ינוויכ-דח ןופורקימ
עיגמה דחא לוק רוקמ תטלקה ךרוצל אוה וב ירקיעה שומישה .הטלקהה רוקמ
.רורב ןוויכמ

ינוויכ-וד ןופורקימ

.םידדצה ןמ אל ךא ,רוחאמו םינפלמ לוקה תורוקמ תא טלוק ינוויכ-וד ןופורקימ
.םישק םיאנתב גולאיד טילקהל ידכ שמתשנ הז גוסמ ןופורקימב

ינוויכ-בר ןופורקימ

.הווש המצעב רתאב לוקה תורוקמ לכמ טלוק ינוויכ-בר ןופורקימ

קיימ-ןאג

ןוויכ םיטרס תוקפהב וב שמתשהל םיברמש ןופורקימל יוניכ אוה קיימ-ןאג
רוקמ לא תיתדוקנ ןווכמ אוה רשאכ הביבסה שער תא לטבל איה תירקיעה ותונוכתש
.תיסחי לודג קחרמב אצמנ אוה רשאכ םג ,לוקה

ריעז ןופורקימ אוה "קיימ קנה" .םלדוגב ףא הזמ הז םילדבנ םינופורקימה
.ןויאיר ךלהמב החונ הטלקה רשפאמו דגבה שדל דמצנה

  םינייניעה ןכותל הרזח

םינופורקימל רזע ירזיבא .7.3

הכח

הכחה הצקב .םירטמ ינשמ הלעמל לש ךרואל דע חתפנה ךורא לקמ ןיעמ איה הכחה
תא וכותב אשונה חור ןגמ וא ןופורקימ רבחל ןתינ הילאש הגרבה תמייק
תא קיזחמ ללכ ךרדב .ימוי-םוי אוה לוקה שיא תדובעב הכחב שומישה .ןופורקימה
שיא םעפ אל ידועית טרסב ."םובה שיא" אוה יעוצקמה ויוניכש ףסונ םדא הכחה
זוכיר בייחמ הכחב שומישה .(רסקימ) לילצה לברעמ םע דחי הכחה תא אשונ לוקה
.ןזואבו דיב תושיגרו

לכ הנפות הכחה גולאידב רבודמ םאו ,טלקומה לוקה רוקמל דימת הנפנ הכחה תא
תדובע לע םישקמה םיללצ םעפ אל תרצוי הכחהש תעדל בושח .רבדמה שיאל םעפ
תושגנתה עונמל ידכ לוקה שיאל םלצה ןיב םואיתל תובישח תמייק ןכלו ,םוליצה
.םיינשה תדובעב

חור ןגמ

וא חור לש תומצע ינפמ ןגהל אוה ודיקפתו ,ןופורקימה לע שבלומ חורה ןגמ
םירשפאמה םיביכר רפסממ בכרומ אוהו ,"ןילפצ" ארקנ יעוצקמה ןגמה .רוביד
.םישק םיאנתב םג הדובע

םיעוזעז םלוב

.הטלקהה ךלהמב םיעוזעז גופסל ןופורקימהמ עונמל דעונש ףסונ ינויח טירפ

  םינייניעה ןכותל הרזח

דיינ רסקימ .7.4

ןתינ רסקימה תועצמאב .תיתוכיא חטש תטלקהל בושח ילכ אוה דיינה רסקימה
םינופורקימ ינש ןיב ןוזיא לעו ,הטלקהב ןוכנ ןוזיא לע יברמ ןפואב טולשל
םירבוחמ םינושה םהיגוסל םינופורקימהו ,תוללוס תועצמאב ןזומ רסקימה .הלעמו
הדיפרב תוסכמה תויתוכיא תוינזואל תורבחתה תבייחמ רסקימה םע הדובעה .וילא
יצורע ינשב הליעי הרוצב שמתשהל ןתינ רסקימה תועצמאב .ןזואה רוזא לכ תא
ןיבל ןייארמה לש ןופורקימה ןיב דירפהל ןתינ ןויאירב ,המגודל .םימייקה לוקה
.הכירעה תעשב ךרועה לע דואמ לקת וז הדבוע .ןייאורמה לש הז

  םינייניעה ןכותל הרזח

הדועת טרסב טילקמה לש הדובעה יבלש .7.5

הקפהה םדק

:םיבלש השולש תוללוכ םוליצה ימי תארקל טילקמה לש ויתונכה

םירוביגה םע ,רופיסה םע ,טירסתה הנבמ םע תורכיה :טירסתה תאירק בלש .א
.'וכו

ירתאב םלצהו יאמבה םע דחי םימדקמ חטש רויס :םוליצה ירתא םע תורכה בלש .ב
ץוצל תויושעה הטלקהה תויעב תא טילקמה ןחוב הז בלשב .טרסל םיירשפאה םוליצה
םא .ןאוס שיבכ וא שעור יתיישעת הנבמ דיל םוליצ רתא :המגודל .םוליצה ירתאב
קיפמה לש ובל תמושת תא תונפהל וילע הז בלשב תורומח תויעבל בל םש טילקמה
רקיעב ,םייסיסבה הטלקהה יאנת לע רשפתהל אל טילקמה לע הבוח וזמ הרתי .ךכל
טילקמה לע .םוליצה ימי רחאל הטלקהה תוכיא תא רפשל ןתינ אל ובש ידועית טרסב
רשאכ ,המגודל .תויכשמה לע הרימש -יאמו הטלקהה תוכיאמ ויתוששח תא קמנל
.הרקמב תרבוע תינוכמ רשאכ לוקה תטלקה לש תויכשמה היהת אל שיבכ דיל םיטילקמ
.הכירעה רדחב םלגה רמוחב שמתשהל ךרועל ורשפאי אל ולא תוערפה

ךכ .ןהב םלצל םג ןתינש תועש ןתואב םוליצה ירתאב רקבל ףואשל טילקמה לע
טילקמה לכוי אל הלילב עצבתי רפס תיב םקוממ ובש רוזאל רויסה םא ,המגודל
.םיישקב לקתיי אוה םוליצה םויבו ,הטלקהה תויעב תא תוהזל

םלטציש טרסל ףרוחב רויס תושעל ליעומ אל :הנשה תנוע יבגל םג ןוכנ רבדה
.ךפהלו ץיקב

םקומת ןכיה םייללכ םיווקב עומשל םלצהמ טילקמה שקבי םדקומה רויסה בלשב
תורשפאהו ,טילקמה לש ותדימע םוקמ ןונכתב תובישח תמייק וז הדבועל .הרואתה
רבגתהל השקש םיללצ רוציל היושע הכחהו ןטק רתאה םא .הכח תרזעב טילקהל
הרקמב .שד ןופורקימ תרזעב הטלקה תמגוד רחא ןורתפ אוצמל טילקמה לע ,םהילע
.םיירפב תואריהל יושע ןופורקימהש ןוויכ ךכ לע יאמבה תא עדיל בושח הז

תמישר תא טילקמה ומצעל שבגמ םוליצה ירתאב רוקיב רחאל :דויצה תנכה בלש .ג
רותפל תיברמה תוריהמב שארמ ןכומ היהי םג ךכ ,רתאו רתא לכב ול תשרדנה דויצה
לע שגד תמיש ךות הטלקהה דויצ לכ לש הקידב תללוכ דויצה תנכה .חטשב תויעב
.חטש תטלקהל אצוי אוה םמיעש םינופרקימה לכ םע הטלקה ייוסינ

םילבכה לכ םאה םג תעדל טילקמל רשפאי דרפנב ןופורקימ לכ םע יוסינה
שי םישער וא םימוזמז םיעמשנ םא .חטש תטלקהל םיכורעו םיניקת םירבחמהו
אל לבכ וא ןופורקימ יכ ורכז .ןיקת אוה םאה בוש אדוולו דויצה תא ףילחהל
בושח םימוליצה תליחת ינפלש רוכזל שי .םוליצ םוי לוטיבל םורגל םייושע ןיקת
.תושדח תוירטבל תוירטבה תא ףילחהל

  םינייניעה ןכותל הרזח

םוליצה םויב טילקמה תדובע .7.6

יסיסב ללכ ךא ,הטלקהה תביבסל םאתהב םינתשמ חטשב הטלקה תדובעל םיללכה
אלו תיעוצקמה ותעד לע דומעל וילעש אוה םוליצה םויב רוכזל טילקמה לעש בושחו
תועמשמ .הקפהה דצמ םילודג םיצחל םימייק רשאכ םג הטלקהה תוכיא לע רשפתהל
ידכ יאמבהו םלצה םע הנובו יעוצקמ גולאיד םייקל בייח טילקמהש איה הז ללכ
רבד לש ופוסב אובת הטלקהה תוכיאב תורשפתה לכ .הטלקהל םיליעי תונורתפ אוצמל
.טרסה לש יפוסה קתועה תוכיא ןובשח לע

:חטשב טילקמה תדובעל םיפסונ םיללכ המכ םימייק הז בושח ללכ דבלמ

:םיירפה לדוג לומ לא לוקה לש הנוכנ הביטקפסרפ לע חטשב תוטלקהב שגד ומיש *
קחרמל תתל שי דואמ חותפ םיירפה םאו ,בורק עמשיי לוקה רוגס םיירפה םא רמולכ
.לוקה תטלקהב םג יוטיב ידיל אובל

.םוליצה תליחת ינפל הקד עקר ישער קודבל בושח חטשב הטלקהל םיננוכתמ רשאכ *

ידכ טושה לש םיירפה תולובג םה המ תעדל טילקמה לע םימוליצה תליחת ינפל *
טילקמה לוכי ךכ םשל .םוליצה תעשב םיירפה ךותל הכחה תא תועטב סינכהל אל
.םלצה תא לואשל וא רוטינומב ןנובתהל

גרח םאה תעדל ידכ םלצה םע ןיע רשקב תויהל טילקמה לע םוליצה תעשב *
.תננכותמ הניאש המלצמ תעונת השוע םלצה םאה קודבל ידכו ,םיירפה תולובגמ

אל ידכ תאזו ,םלטצמ ונממ קלחש ריק דיל הכחה םע דומעל אלש דיפקהל יוצר *
.םירתוימ םיללצ רוציל

ידכ תוינזוא ויהי ול םגש גואדל טילקמה לע ,םוב שיא דבוע טילקמה דצל םא *
.הכחה תא דימעהל ךכל םאתהבו ,לוקה תוכיא תא עומשל לכויש

30 ךשמב םייעבטה םוקמה ישער תא טילקהל שי רתאב םימוליצה םות רחאל *
.תוינש

רוזעל היושע איה .תווצה ישנא דצמ םישערמ הייקנ תויהל תבייח וז הטלקה
.טרסה לש לוקספה תכירעב

.חור ןגמב שמתשהל ודיפקה ץוח ימוליצב *

.רסקימה לש הסינכ בצמ ותואב ואצמיי רסקימהו המלצמהש גואדל ודיפקה *

םינמיסה תפשב טלושו ומיע ןיע רשקב אצמנ םובה שיאש אדוול טילקמה לע *
.ותוא תשמשמש