תרושקתו עונלוקל
םיינויח םינופלט

ןאכ ץחל - םילוח תיב לכל רישי ןופלט ,םוריח ידקומ ,םילוח יתב לש םינופלט תמישר
 
םלועב תוצראו םירעל תומודיק - ימואלניב גויח

:םיינויח םינופלט
הרובחת
6:00-23:00 'ה-'א 1-800-234567, 03-5375555 ינוריעניב דגא לש העונתה דקומ
17:00-22:00 תבש 6:00-15:00 ו
6:30-15:00 ו 6:00-20:00 'ה-'א 03-6394444 ןד
17:00-22:00 תבש
הממיב תועש 24 ילוק הנעמ 03-5652200 לארשי תבכר
הממיב תועש 24 ילוק הנעמ 03-9723333 םיסוטמ תותיתנ ידעומ ,ןוירוג ןב הפועת למנ
תואירב יתוריש
03-5403254, 09-8941242,09-8987864 תוקינמ םישנל םניח ץועיי - ה'צל הל
7:00-19:00 גחו תבש ללוכ םוי לכ 3177 יונמ ,03-5206666 תופוקה לכ ירבחל יאופר דקומ
177-022-1818 ל''חש
8:00-10:00 'ד 15:00-16:45 'ה א''ת בוליכיא ח''היב םולשת אלל סדייא תקידבל זכרמה
14:00-15:00 'ג
עדימ תוריש 03-571788 ןטרסב המחלמל הדוגאה
הממיב תועש 24 09-7460522 יוצר יתלב ןוירהב םישנל עדימ ,ךליל
16:00-18:00 'ה-'ג 18:00-20:00 'ב 'א 03-5667555 דשה ןטרס תולוחל - עשתמ תחא
1-800-400-401 םד תומרתה- יצרא עדימ דקומ
03-5755588, 1-800-800-666 ילטנ - םיסנלובמא
הקוצמ יווק
177-022-2003,02-5602538/9,02-9995602 ךוניחה דרשמב םידימלת תוינפל חותפ וק
03-5403428, 03-5403558 תחטבומ תוידוס - רעונל ץועיי ,ם''עונ
03-5461133 תוכומ םישנל םודא וק - וציו
15:00-9:00 תועשב ו-א םימי 03-649246 (החפשמב תומילא תעינמל) ת"מענ
15:30-19:30 ב ימי 03-5467799,04-8672222, 1201 (תישפנ הרזע) ן"רע
םירמוחה יגוס לכמ הלימג 02-5372468 רעונ ינבל הלימג זכרמ - ריעצ ל''גמ
02-5639191 דליה םולשל הצעומה
20:00-9:00 ה-א 03-5653309 רסמלט םסלא
הממיב תועש 24 ה,ג,א ימי 03-6919765,03-5226027 דיב די תדוגא לש תבשק ןזוא
הממיב תועש 24 1202, 03-5176176 תינימ הפיקת תועגפנל עויס זכרמ
18:00-22:00 'ה-'א 03-5179179 תינימ הפיקת יעגפנ םירענו םירבג
22:30-19:30 ג,א םימי 03-6293681, 03-6204327 טרפה תויוכז תרימשל הדוגאה
ל''הצ - סויג תוכשל
03-5306000 01215 צ.ד ןואריק רעש דיל רמושה לת הנחמ רמושה-לת
02-5007000 01224 צ.ד רוקמ תנוכש םילשורי
04-8600700 01222 צ.ד 12 םאיכ לא רמוע 'חר הפיח
08-6650060 01228 צ.ד 22 םשו די 'חר עבש-ראב
04-6513474/6 01231 צ.ד ימואלה חוטיבה דיל תרצנ 'חר הירבט
03-5693666 םילייח תוליבק ביצנ
03-5692450 רוביצה תוינפ ןיצק
םירע יניצק
08-6302474
08-6302355
08-6374224
10 םימתר 'חר תליא
08-8526348
08-8527195
43 םינושארה 'חר דודשא
08-6724514
08-6722511
84 ןוירוג ןב דוד 'דש ןולקשא
08-9904585
08-9904428
08-9904631
100 תורדתסהה 'חר עבש-ראב
04-8692312
04-6332971
04-6337398
69 לצרה 'חר הרדח
04-8692548
04-8692126
69 ץרפ ל.י 'חר הפיח
04-6722055
04-6720751
04-6721917
1 םיחרפה 'חר הירבט
02-5694580
02-5694582
02-5694584\5
27 ללה 'חר םילשורי
04-9920116 3 םידסיימה 'חר הירהנ
09-8972408
09-8972462
09-8972510
32 ביצנה לאומש 'חר הינתנ
04-6591520 14 ןקרב 'חר הלופע
04-6941553/4 287 יח לת 'דש הנומש תירק
03-9503636
03-9500882
1 ןייפ ןימינב 'חר ןויצל ןושאר
08-9363581
08-9363589
08-9363590
12 יקסנלימס 'חר תובוחר
03-5694909
03-5694437
14 רואינש ןמלז 'חר ביבא לת
לייח יתב
08-6331112/3/4 בגנה תביטח בוחר תליא
08-6416411/2 2 םחל תיב בוחר עבש ראב
04-8511234 15 ןוירוג ןב תורדש הפיח
04-6720694 12 ינלוג בוחר הירבט
02-6256064 לאיתלאש דוד ףולאה בוחר םילשורי
04-9944702/5 יח-לת תורדש םילייחל ןופצה ןולמ הנומש תירק
03-7303393 והילא די 51 ילופילג ביבא-לת
תונוש
03-5656444 השיכר סמ
02-6552999 םיגיצי םירעש לארשי קנב
03-5601214 םיגיצי םירעש לארשי קנב
1212-332-999 םיגיצי םירעש לארשי קנב

חוטיב תורבח
ןופלט הרבח
1-800-400-400 AIG
03-5381010 חוטיבל הרבח ןולייא
03-9000000 רישי ישיא
03-5654040 רישי חוטיב
03-6920911 והילא
03-5671717 ןויצ ישיא חוטיב
03-5640888 בלוד
03-6386666 בושיה תרשכה
03-5192222 ןגמה
03-5671414 רמשמה
03-7141308 ילארשיה סקינפה
03-6387777 חוטיבל הרבח ללכ
03-5637637 לדגמ
03-7107777 הרונמ
03-9276363 זועמ
03-5140311 רהס
03-9276222 עלס
03-5646646 חוטיבל הרבח ןויצ
03-5671414 לארה חולש
03-5761888 ןושמש
03-5677333 ("לופ"ה) חוטיבל ילארשיה רגאמה
תונותיעל תועדוה תחילש
03-5638754 :סקפ 03-6082285 :לט תועידי
03-5638754:סקפ 03-5638795 :לט בירעמ
letters@haaretz.co.il 03-6810012 - סקפ ץראה
 03-9517419 - סקפ סבולג 03-9538888 - תכרעמ ןופלט סבולג
news@nana.co.il 03-6500288 - סקפ ענענ
צ''לג  ל''הצ ילג
ינורטקלא ראוד - טנרטניא יבתכ
תועידי - ןמדלוג ידוד
תועידי - קייחצי ןליא
ץראה - יול הנפד
לארשי לוק - ןהכה ילא
בירעמ - לוקרופ תירש
סבולג - ןהכ תנע

הז דומע תליחתל רוזח
  * טלפונים של בתי חולים בארץ *     * מוקד חירום *     * בית חולים *     * עזרה ראשונה *  
ןופלט תבותכ םילוחה תיב םש
03 זכרמה רוזא
03-6974444 א"ת 6 ןמציו בוליכיא ח"יב
1255133 םוריח דקומ  
03-5303030 א"ת ,רמושה לת אביש ש"ע יאופרה זכרמה
1255131 םוריח דקומ  
03-9377377 ת"פ 39 יקסניטוב'ז ,ןוסנילב סופמק "ןוסנילב" -ןיבר יאופר זכרמ
1255134 םוריח דקומ  
03-5028211 ןולוח ,םירוביג לת 62 םימחולה ןוספלוו יאופרה זכרמה
1255135 םוריח דקומ  
03-9631631 צ"לשאר 14 בורזל מ"עב רטנס לקידמ ןקירמא
03-5201515 ביבא לת 62 יקסניטוב'ז ח"יב ,אתוסא
03-5552626 םי-תב ,לארשיל תמייק ןרק לאנברבא ח"יב
03-9258291 ת"פ ההג ח"יב
03-6925666 א"ת 6 ןמציו בוליכיא ,סיל ש"ע תודלויל ח"יב
03-6383604 א"ת רטטשנטכיל ח"יב
03-5225171 א"ת 18 סנייר סטינס ח"יב
03-6739141 הוקת חתפ 3 לגיפש אפרמ - תמר ח"יב
03-5462330 א"ת 35 לזב "הידרקורפ"-לזב םורמ יאופר זכרמ
03-9372372 ת"פ 7 ל"קק "הדלוג סופמק" -ןיבר יאופר זכרמ
03-9253794 ת"פ 14 ןלפק םידלי תאופרל - רדיינש יאופר זכרמ
03-5771111 קרב ינב 17 תרש "העושי ינייעמ" - מ"עב .ב.ר.ש

02 םילשורי רוזא
02-6427427 םילשורי םרכ ןיע הסדה ח"יב
1255122 םוריח דקומ  
02-5844111 םילשורי - םיפוצה רה םיפוצה רה הסדה ח"יב
1255121 םוריח דקומ  
02-6555111 םילשורי ,ןגו תיב 4335 ד"ת קדצ ירעש יאופרה זכרמה
1255125 םוריח דקומ  
02-6701117 םילשורי, 5 סוארטש םילוח רוקיב ח"יב
02-6264725 םילשורי 2 לארשי יטבש סיאול טנס יתפרצה ח"יב
02-5696811 םילשורי 27 ךלמה והיקזח ךדל בגשמ ,יללכה ח"יב
02-6777111 םילשורי,םרכ ןיע הסדה יאופר זכרמ תיניצידמ תורדתסה הסדה
02-5636265 םילשורי ,ןוספלוו תירק-'א 9 ןיקסיד םילשורי מ"עב םילשורי יאופרה זכרמה
02-6412251 םילשורי , 9117 ד"ת ידפוטרוא ח"יב ןילא
םידליל םוקיש זכרמו
02-6270222 דיסאקומ - לא

04 הפיח רוזא
04-8543111 הפיח 9602 ד"ת ם"במר יאופר זכרמ
1255144 םוריח דקומ  
04-8250211 הפיח 7 ל"כימ למרכ יאופר זכרמ
1255142 םוריח דקומ  
04-8359359 הפיח 47 במולוג 'דש (דלישטור) ןויצ ינב יאופרה זכרמה
1255145 םוריח דקומ  
04-8351221 הפיח 73 לצרה אפרמ תמר תחולש
04-8300000 הפיח 12 ץכ ריאי מ"עב עשילא
04-8514294 הפיח 106 םיניגמה 'דש יקלטיא ח"יב
04-9850505 הירהנ - הנועמ שיבכ הירהנ ,יברעמה לילגל ח"יב
04-8332489 הפיח 6 והיעשי רקידמ ח"יב
04-8307025 הפיח ,זמר תומר ,רואינש ןמלז ןמילפ יתלשממ ח"יב
04-8305222 הפיח ,ברוח זכרמ 15 ברוח הילצרה יאופרה זכרמה

06 ןופצ רוזא
04-6738211 הירבט הירופ ,יתלשממה ח"יב
04-6574530 תרצנ - הפיח שיבכ יתפרצה ח"יב
04-6571501 תרצנ 11 ד"ת .ס.מ.מ.יא תרצנ ח"יב
04-6574535 תרצנ 8 .ד.ת ,יללטרפ יניב יטאפ השודקה החפשמה ש"ע ח"יב
04-6978811 תפצ ויז הקבר ח"יב
04-6304304 הרדח 169 ד"ת הפי ללה יאופר זכרמ
04-6524141 הלופע - לאערזי קמע הלופע קמע יאופר זכרמ

07 םורד רוזא
08-6440011 ש"ב 151 ד"ת הקורוס יאופר זכרמ
08-6745555 ןולקשא 3 תורדתסהה יאליזרב יאופרה זכרמה
08-6358011 תליא לטפסוי יאופר זכרמ
08-6291414 עבש ראב 11 םיאישנה 'חר עבש ראב ,אפרמ תמר תחולש
08-6738725 ןולקשא 3 הרובגה 'חר ןולקשאב אפרמ תמר תחולש

08 הלפש רוזא
08-9779999 א"ת - ןיפירצ א"ת - ןיפירצ אפורה ףסא ח"יב
08-8595222 הרדג 48 ד"ת ירטאירג - דלפצרה ח"יב
08-9441211 תובוחר ,ו"ליב תמוצ ןלפק ח"יב
08-9258666 בקעי ראב 23 ד"ת ירטאירג יאופר זכרמ - אפורה לאומש ח"יב

09 ןורש רוזא
09-7472555 אבס רפכ 45 יקסבוחינרשט ריאמ ח"יב
09-8604666 הינתנ ,זנאצ תירק "ודאינל"-זנאצ יאופר זכרמ
09-7709090 הננער ןייטשניוול ח"יב
09-9592555 חותיפ הילצרה 7 םי תמר הילצרה יאופרה זכרמה
Goel Drory's data base