המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות

            ועדת דרום- כתבות

 
2002 רבוטקואב 21 ,ג"סשת ןושחב ו"ט ינש םוי

 

הירלג << תספדומה הרודהמה

םירזוח םיקרוטה

םולבנזור תיריע תאמ
,הנש 100 ינפל םינמתועה ידי לע המקוהש ,עבש ראבב הקיתעה ריעה יתב
רוביצל םיחתפנ

 

היקרוטמ גרד תמר תיאבצ תחלשמ
ראבב והיבוט תורדשל םויה עיגת
תידוחיי הטרדנא ךונחל ידכ עבש
יצח ושארבש לודג קסילבוא -
םילייחה תא חיצנמה ,רהס
ריעה לע הכרעמב ולפנש םיקרוטה
.הנושארה םלועה תמחלמב בגנהו
רומיש עובש" םג חתפיי ךכב
רוביצל ףושחל ותרטמש ,"םירתא
,הקיתעה ריעה לש דמחה תוניפ תא
.תיקרוטה עבש ראב איה

רוביצל וחתפיי םימי הרשע ךשמב
ידי לע ומקוהש םיבר םינבמ
םירויס ,תוכורעת ,תוברת יעוריא םהב ומייקתיו ,הנש 100-כ ינפל םיקרוטה
,יבורח ימר .עבש ראב תייריעו םירתא רומישל הצעומה תמזויב תוכורעתו
רומישו תוריית לש םיטקיורפ המכ ומייתסה תעכ יכ רפסמ ,עוריאה ימזוימ
,םיירוטסיה םיתב לש ןיינעמ לולסמ הקיתעה ריעב רצונ ,וירבדל .ריעב
.תודעסמכ םגו םינמאל ,םירוגמל םויכ םישמשמ םתצקש

 

 

עבש ראבב לועפל הלחה םידחא םישדוח ינפל
הצעומה םעטמ םיבדנתמ 50-כ לש הדעו
םיעוריאה תא ונגריאש ,רומישל
רומישל לועפל איה םתרטמ .םיננכותמה
בוחרב לשמל השענש יפכ ,הקיתעה ריעה
תינמרגה הבשומבו בקעי ןורכזב םינושארה
לש הרכהש םינימאמ םיבדנתמה .הפיחב
ירוטסיההו יתוברתה סכנב ריעה יבשות
קוזיחל עייסתו תימוקמ הוואג רוצית
םיילכלכ םיישק םע תדדומתמה ,ריעה
םירובס ונחנא" .העוער תיתשתו םירומח
רדהה תא ריעל ריזחהל רשפא תשרומה ךרדש
ונרתיאש דמחה תוניפ" .יבורח רמוא ,"הלש
םייחש םישנאה םג אלא ,םיתב קר אל ןה
."םכותב

ירורד לאוגו הנליא םיררוגתמ ובש תיבה
1904-ב םקוה ,לשמל ,(3 יקסנלימס 'חר)
לע םקוה 1950-ב .םימ ראב היורכ ורצחבו
תא שמישש ונימב דיחי םימ לדגמ וגג
ושכרש ,ירורד גוזה ינב .הביבסב םיבשותה
רומיש ךילהתב ולחה ,1975-ב ןיינבה תא
ותרוצל תיבה לש ותבשהל דע םוקישו
תכורעת הלא םימיב תגצומ םוקמב .תירוקמה
ראב לש םינושארה הימימ םירידנ םימולצת
תועשב םימייקתמ םיכרדומ םירויס .עבש
.18:00-ו 17:00 ,16:00

,ראשה ןיב ,םויה רקבת תיקרוטה תחלשמה
'חר) הקיתעה ריעב "רבדמ הטמ" תיבב
תדעתמה הכורעת חתפית ובש ,(22 תורדתסהה
תמחלמב בגנהו עבש ראב לע הכרעמה תא
30-ה תונשב םקוה ןיינבה .הנושארה םלועה
,הדימא תירצונ החפשמ לש הירוגמ םשל
תיברמ לש הזמ רתוי יברעמ ויפוא ןכלו
ריעה שוביכ רחאל .הקיתעה ריעה יתב
לשומה ירוגמל שמיש אוה תואמצעה תמחלמב
םויכ .יבגנה לאכימ ל"אס ,בגנה לש יאבצה
,הפק תיב ללוכה ,יוליב זכרמ וב לעופ
םיאשונב תואצרה תומייקתמ ובש ,םייטסילוה םילופיט זכרמו הדעסמ
.םיינחור

רודלפמורט 'חר) ריאמ תידוהי לש הקימרקל וידוטסב גצות תפסונ הכורעת
םינבאמ יונבה ,תיבה לש תימינפה רצחה .הבע המוח ףקומה תיבב אצמנה ,( 11
1961 זאמ .החונמלו םידלי יקחשמל ,הסיבכו לושיבל רבעב השמיש ,תותתוסמ
םינמא לש תודובע וב תוגצומ תעכו ,הקימרקל הכאלמ תיבכ םוקמה שמשמ
תועשב להקל חותפ םוקמה .םיאודב לש די תודובע ןהיניב ,בגנהמ
וגצוי (95 רודלפמורט 'חר) "ץע תות" הירלגב :הכורעת דועו . 18:00-11:00
.18:00-10:00 :החיתפה תועש .תוקיתע הדמח תויכשו םינשי תונמא יצפח

תלעופ םיידיה תבחר ורצחב .25 יקסנלימס בוחרב בצינ המוח ףקומ ףסונ תיב
תולילב .1977-מ ןיי-רבו הדעסמ - "לאכימ לש תיקרוטה ןייה רצח" תעכ
לש ןווגמ דצל ,בגנה תמר לש םיבקיה תוניימ םוגלל םירקבמה םינמזומ
ןיי יבנע לודיג לע האצרה םוקמב םייקתת 21:00-ב שדוחב 29-ב .סאפאט
.בגנה תמרב תוניי רוצייו

ידרומ 'חר) תמדוקה האמה תליחתמ םירוגמ תיבב תמקוממה ,"הטוקי" תדעסמב
ילכ - םיני'גאט ךותב םייאקורמ םילכאמ םועטל רשפא היהי ,(18 תואטגה
,רצחו םירדח השולש ובש ,תיבה .יטא לושיבל םידעוימה ,טורח תרוצב סרח
ירפסמ ברע וב םייקתי שדוחב 30-ב .עבש ראב ןורטאית תא רבעב שמיש
.דואד ובא הנוכמה ,יוואנ והילא םע םירופיס

.םיאודבה םיחיישה ידליל רפסה תיב אוה וב רקבל יאדכש ףסונ םוקמ
תיב ונב ,עבש ראבל םיאודבה םיחיישה תא ךושמל ןוצרה ךותמ ,םינמתועה
ןיינבה רומא דיתעב .תונבל המוק םג ללוכ יתרגש אל ןפואבש ,םהידליל רפס
תינכותה וב תגצומ ,םייתניב .רוזאב ןנכותמש ,עדמ קראפב בלתשהל
.ורומישל

לש רמגה טקיורפ לש הכורעת ישימח םויב חתפית וללה םיעוריאל ליבקמב
ןונכתל תועצה ועיצה ובו ,ביבא לת תטיסרבינואמ תולכירדאל םיטנדוטס
רגר קחצי תורדש) גרבנירג םש לע םירומה זכרמב ,הכורעתה .עבש ריע ריעה
ראב תא 'םילגמ' - ןיעהמ היומסה ריעה" ותרתוכש ןויע םויב חתפית ,( 85
."עבש

םש לע ,"םהרבא ראב" םירקבמה זכרמב לבקל רשפא םיעוריאה לע ףסונ עדימ
ואציי םשמ .(1 ןורבח ךרד) וניבא םהרבא ידיב הרפחנ הנומאה יפ לעש ראב
'לטב םיפסונ םיטרפ .םולשת אלל היתוביבסבו הקיתעה ריעה יבחרב םירויס
08-6234613.
 
 
 
Online טרופס | Online הירלג | Online הלכלכ
רתאה ןונקת | תורישו הכימת | ץראה ןויכרא | ןושאר דומע - תספדומה הרודהמה | רתאל המשרה
"ץראה" ןותיעל תורומש תויוכזה לכ ©

 

 WebMaster: Goel Drory                                  gdrory@012.net.il