המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות

ועדת שימור באר שבע והדרום

 

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה -1965:התוספת הראשונה,התוספת השניה, התוספת השלישית,התוספת רביעית

 

תוספת רביעית (סעיף 76(א) ) לחץ ל- שאר תוספות החוק באתר אמיקו1.בתוספת זו, "אתר"
בנין או קבוצת בנינים או חלק מהם, לרבות סביבתם הקרובה,שלדעת

מוסד תכנון הם בעלי חשיבות היסטורית, לאומית, אדריכלית או ארכיאולוגית.

2.(א)דין תכנית לשימור אתרים, כדין תכנית מיתאר מקומית (להלן
תכנית לשימור)
(ב) תכנית לשימור יכול שתוכן על ידי הוועדה המקומית ויכול שתוכן על ידי מעונינים בכפוף

לסעיף 3.

3.(א)ועדה מקומית רשאית לקבל, בשינויים או ללא שינויים, תכנית לשימור שהציע לה בעל

קרקע או רשות מקומית שבתחומה מצוי אתר, או כל גוף ששר הפנים אישר לכך בדרך כלל או

באופן מיוחד (בסעיף זה תכנית לשימור על ידי מעונינים).
(ב)הוועדה המקומית תחליט בדבר קבלת תכנית לשימור על ידי מעונינים תוך ששה חודשים

מיום שהוצעה; לא החליטה הוועדה בתוך אותו מועד, רשאי המציע להגיש את התכנית לוועדה המחוזית.
(ג)הרואה עצמו נפגע על ידי דחיית תכנית לשימור על ידי מעונינים או על ידי הכנסת שינויים בה

 רשאי לערור לפני הוועדה המחוזית תוך שלושים ימים מיום שהודעה לו הדחיה.

4.הוגשה לוועדה מקומית תכנית לשימור או החליטה הוועדה כי תוכן תכנית זו, רשאית הוועדה

לקבוע הוראות בדבר איסורים והגבלות על פעולות, באתר הכלול או שייכלל בתכנית, העשויות

לפגוע במטרת השימור, כל עוד נמצאת התכנית בדיון במוסדות התכנון (להלן אתר שיועד לשימור); הוראות סעיפים 77,78 ו-79 לענין פרסום הודעה על החלטה להכין תכנית לשימור, איסורים

והגבלות בתקופת ההכנה ופטור מתשלומי חובה יחולו בשינויים המחוייבים, על החלטה לפי

סעיף זה, ואולם האיסורים וההגבלות לא יוטלו למשך תקופת זמן העולה על שנה ממועד פרסום ההודעה; הוועדה המקומית, באישור הוועדה המחוזית, רשאית להאריך את התקופה האמורה

לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה לענין זה, "תקופת הכנה" מיום פרסום הודעה על החלטה

להכין תכנית לשימור עד הפקדתה או עד פקיעתם של האיסורים וההגבלות לפי סעיף זה.

5.החליטה ועדה מחוזית להפקיד תכנית לשימור, תמסור על כך הודעה לבעלים ולמחזיקים

בנכס הנמצא בתחום התכנית; הודעה כאמור תימסר או תישלח בדואר רשום לפי מענם הידוע

של הבעלים והמחזיקים.

6.בתכנית לשימור מותר לקבוע הוראות בדבר השימושים המותרים באתר, לרבות תוספות

בניה שניתן להוסיף לו, וכן לקבוע כללים בדבר היחס בין הוראות אלה לבין הוראות התכניות

החלות על האתר.

7.(א)בעל או מחזיק של אתר שיועד לשימור, הרוצה לעשות שינוי או שימוש באתר, רשאי לעשות

כן רק בהתאם להוראות התכנית לשימור.
(ב)בסעיף זה, "שינוי"
כל פעולה הטעונה היתר לפי סעיף 145 לחוק, לרבות "שינוי פנימי"

אם נקבע כך במפורש בתכנית לשימור.

8.(א)נתבעה ועדה מקומית לשלם פיצויים עבור נכס הכלול בתכנית לשימור לפי סעיפים197 ו-198, והוועדה המקומית ראתה כי אין לה מקור כספי למימון תביעה כאמור, רשאית הוועדה המקומית ביוזמתה או לבקשת הרשות המקומית שבתחומה מצוי הנכס, בכל שלב משלבי בירור התביעה,

וגם לאחר פסק דין סופי בה, ליזום תכנית לשינוי או לביטול התכנית לשימור.

(ב)לא שולמו פיצויים כאמור בסעיף קטן (א), והוחזר הנכס לייעוד שנקבע לו בתכנית שקדמה

לתכנית לשימור, לא תחול חובת תשלום היטל השבחה עקב השינוי או הביטול של התכנית לשימור,

 על מי שהיה בעל זכות בנכס בעת אישור התכנית לשימור ובעת ביטולה או שינויה של התכנית

לשימור.

9.(א)נפגעו מקרקעין שבתחום תכנית לשימור כאמור בסעיף 197ולפי הוראות סעיף 200 לא שולמו

לנפגע פיצויים, יחולו על מקרקעין אלה הוראות סעיף 5 לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה

(פטורין) 1938 (להלן הפקודה), בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג); זכאי לפטור לפי הפקודה

הוא מי שנפגע כאמור וכל עוד הוא נפגע.
(ב)היה הנכס מהווה מקור הכנסה עקב שימוש מסחרי בו, רשאי מי ששר הפנים הסמיכו לכך,

 לקבוע, בהתחשב במידת הפגיעה בנכס ובמקור ההכנסה, את שיעור הפטור ואת משך תחולתו.
(ג)מי ששר הפנים הסכימו לכך רשאי, לבקשת הרשות המקומית הנוגעת בדבר, להפחית את שיעור הפטור בהתחשב במידת הפגיעה בנכס ובמשך תקופת הפטור.

10.כל רשות מקומית תקים ועדה לשימור אתרים
(1)ברשות מקומית שהיא ועדה מקומית, לפי סעיף 18 לחוק
ראש הרשות או יושב ראש ועדת

המשנה לתכנון ולבניה, וברשות מקומית הנמצאת במרחב תכנון לפי 19 לחוק - ראש הרשות

המקומית או אחד מסגניו, והוא יהיה היושב ראש;
(2)שלושה חברים של מועצת הרשות שתבחר הרשות;
(3)עובד הרשות הבקי בענייני תכנון ובניה שמינה ראש הרשות;
(4)מי שמצוי בנושא שימור מבנים ואתרי התיישבות, אשר ייקבע בידי מועצת הרשות, והוא

יהיה בעל דעה מייעצת.

11.לכל דיון בוועדה לשימור אתרים יוזמנו מהנדס הרשות המקומית ומתכנן המחוז שבתחומו

פועלת הוועדה או נציגיהם.

12.(א)ועדה לשימור אתרים, תכין, תוך תקופה של שנתיים מיום הקמתה, רשימה של אתרים

הנמצאים בתחומה, שלדעתה ראוי לשמרם (להלן רשימת אתרים).
(ב)ברשימת אתרים יפורטו הטעמים לכך שהאתר ראוי לשימור, באיזו מידה ניתן לפתח את האתר, פרטי הבעלים של האתר ובעלי זכויות אחרים בו, ופרטים אחרים ככל שתמצא הוועדה לשימור

אתרים לנכון.
(ג)רשימת האתרים תשמש את הוועדה לשימור אתרים ואת מוסדות התכנון.
(ד)הועדה לשימור אתרים רשאית בכל עת לשנות את רשימת האתרים.
(ה)הוראות סימן ו' בפרק ב' לחוק יחולו על הוועדה לשימור אתרים כאילו היתה מוסד תכנון,

בשינויים המחוייבים.

13.בנוסף לתפקידה וסמכויותיה לפי סעיפים 12, 14 ו-15, תייעץ הוועדה לשימור אתרים למועצת

 הרשות המקומית ולוועדה המקומית שמרחב תכנונה כולל את תחום הרשות המקומית, בכל

ענין הנוגע לשימורם של אתרים, וכן רשאית היא לייעץ לוועדה המחוזית, אם נתבקשה על ידה

לעשות כן.

14.(א)סברה הוועדה לשימור אתרים, על פי חוות דעתו של מהנדס הרשות המקומית, כי לאתר

המיועד לשימור נשקפת סכנה ממשית של הרס, או ששימורו של האתר ייפגם בצורה העלולה

 לפגוע במטרת השימור, רשאית הוועדה לשימור אתרים באמצעות מהנדס הרשות המקומית,

לדרוש מן הבעלים לבצע עבודות אחזקה באתר תוך תקופה שתקבע; נשקפה לאתר המיועד סכנה ממשית של הרס ולא ביצעו הבעלים את העבודות, רשאית הרשות המקומית לבצע את העבודות החיוניות למניעת הריסתו של האתר, והבעלים יחויבו בהחזר ההוצאות האמורות, אם לא

החליטה הרשות המקומית לשאת בהוצאות אלה, כולן או חלקן.
(ב)היה אתר כאמור בסעיף קטן (א) נכס המוחזק בידי דייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר,

התשל"ב-1972 (להלן דייר מוגן), רשאית הוועדה לשימור, באמצעות מהנדס הרשות המקומית,

לדרוש מן הדייר המוגן לבצע עבודות אחזקה באתר תוך תקופה שתקבע, ועל עבודות האמורות

יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות סעיף 70 לחוק האמור.
(ג)בדרישה כאמור, תפורט חלוקת ההוצאות לביצוע העבודות בין בעל הנכס לבין הדייר המוגן,

על פי קביעה של ראש הרשות המקומית, שתינתן לאחר שעיין בחוות דעת בכתב של מהנדס

הרשות המקומית ושל היועץ המשפטי שלה, המתייחסות לנכס נשוא העבודות וליתר נסיבות

 הענין.
(ד)לא בוצעו העבודות ונשקפה לאתר המיועד סכנה ממשית של הרס, רשאית הרשות המקומית

לבצע את העבודות החיוניות למניעת הריסתו של האתר והוצאות העבודה יחולו בהתאם לחלוקה שנקבעה על פי סעיפים קטנים (א), (ב) ו-(ג).
(ה)לשם בדיקת האתר והערכת הצורך בעבודות אחזקה, רשאי אדם שמינתה הוועדה לשימור

אתרים, להיכנס לאתר ולערוך את הבדיקות הנדרשות, ויהיו לו לענין זה, הסמכויות הקבועות

בסעיף 257 לחוק.


15. (א)לא בוצעו עבודות אחזקה באתר על ידי מי שנדרש לכך בתוך הזמן שהקציבה הוועדה

לשימור אתרים כאמור בסעיף 14, וסברה הוועדה על פי חוות דעת של מהנדס הרשות המקומית,

כי קיים חשש שהאתר ייפגע בצורה העלולה לסכל את מטרת השימור, רשאית הרשות המקומית שבתחומה מצוי האתר, להפקיע את האתר או חלק ממנו.
(ב) לא יופקע אתר כאמור בסעיף קטן (א) אלא אם כן נתנה הוועדה המחוזית אישור לכך לאחר

 שנתנה לבעל הנכס הזדמנות להביא טענותיו בפני הוועדה לשימור אתרים בפני הוועדה המחוזית.
(ג)לצרכי פיצויים בתמורה להפקעה, כאמור בסעיף קטן (א), לא תובא בחשבון אפשרות הפיתוח של הקרקע אילולא נועד האתר לשימור.
(ד)(1)הופקע אתר לפי סעיף זה, רשאית הרשות המקומית למכרו או להחכירו,בכפוף לאמור

בפסקה (2), ובלבד שבתנאי המכירה או החכירה יובטח שימור האתר;
(2)הועמד האתר למכירה או לחכירה, כאמור בפסקה (1), לתקופת זמן העולה על חמש שנים,

תוך חמש שנים מיום ההפקעה יהיה מי שהאתר הופקע ממנו זכאי לרכשו או לחכרו, לפי הענין,

בזכות ראשונה, תוך 60 ימים מיום שהודיעה לו
הרשות המקומית על כוונתה למכור או להחכיר את האתר כאמור, ובלבד שמחיר המכירה או

החכירה לא יפחת ממחיר שקבע השמאי הממשלתי הרשאי או מי שהוא הסמיך לכך;
(3)מכירה או חכירה לפי סעיף זה טעונה אישור שר הפנים או מי שהוא הסמיך לכך.
(ה)לא נקבעו הוראות מיוחדות בתוספת זו, תבוצע ההפקעה על פי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, כאילו הורשתה הרשות המקומית שבתחומה מצוי האתר, בהודעה ברשומות,

להשתמש בסמכויות ולמלא את התפקידים של
הממשלה או של היועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה האמורה, לענין המקרקעין העומדים

 להפקעה.

16.(א) הרואה עצמו נפגע על ידי החלטות שנתקבלו לפי סעיפים 9, 14 או 15(א), רשאי לערור עליהן

 בפני ועדת ערר בת שלושה חברים שימנה לענין זה שר המשפטים; יושב ראש הוועדה יהיה עורך

 דין בעל ותק של שלוש שנים לפחות.
(ב)(1)ועדת ערר הדנה בערר לענין סעיף 9, רשאית לבטל פטור שניתן או לשנות את שיעור הפטור

ואת משך תחולתו.
(2)ועדת ערר הדנה בערר לענין סעיף 14, רשאית לבטל דרישת הוועדה לשימור אתרים, לשנותה,

 להורות על מי תחול חובת ביצוע העבודות האמורות בסעיף, וכן להורות על חלוקה שונה של

ההוצאות בין בעל הנכס, הדייר המוגן והרשות המקומית, הכל לפי הענין.
(3)ועדת ערר הדנה בערר לענין סעיף 15(א), רשאית לבטל החלטה בדבר הפקעת אתר או חלק ממנו.
(ג)הרואה עצמו נפגע מהחלטת ועדה הערר רשאי לערער עליה לפני בית המשפט לענינים מינהליים.
(ד)בטל.

17. הוראות תוספת זו באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.


* תחילה והוראות מעבר, ס"ח 1739, התש"ס-2000:

תחילתו של חוק זה ביום שקבע שר המשפטים בצו או בתום שישה חודשים מיום פרסומו, לפי המוקדם.

הוראות חוק זה לא יחולו על עתירה נגד החלטה של רשות בענין המנוי בתוספת הראשונה,

 ערעור המנוי בתוספת השניה ותובענה המנויה בתוספת השלישית, שהוגשו קודם לתחילתו.

 

 

חזרה לדף הכניסה

 

צפיה מיטבית ברזולוציה 600/800

 

gdrory@012.net.il WebMaster: Goel Drory

שימור אתרים- עיצוב וביצוע : גואל דרורי